Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

formació financera

Productes d’inversió

En el moment de fer front les decisions d’inversió, és cabdal que l’inversor conegui els productes d’inversió que estan al seu abast i els requisits de cadascun d’ells perquè pugui seleccionar aquells que millor s’ajustin al seu perfil de risc i objectius.

El producte d’inversió que triem com a inversors quan construïm la cartera és el que ens acompanyarà en el procés i per això, hem de conèixer bé quines opcions tenim, quines són les seves característiques bàsiques i possibles riscos intrínsecs del producte per encertar amb la decisió.

De manera genèrica, aquests són els productes d’inversió bàsics, la seva utilitat i riscos.

 

Renda Fixa:

 

Concepte: són els bons. Instruments financers emesos per empreses públiques (governs o entitats governamentals) o privades (companyies privades) amb l’objectiu de finançar la seva activitat. Estan constituïts d’un nominal (els diners que presta l’inversor a l’empresa comprant el bo i que es retorna a venciment) i una sèrie de cupons pagats de manera periòdica per l’emissor del bo (el pagament dels interessos que rep l’inversor de l’empresa per haver-li prestat els seus diners).

Utilitat: inversió conservadora en què teòricament l’inversor recupera tots els seus diners al final del període i coneix prèviament la rendibilitat que li donarà la inversió en el cas que tot vagi segons el previst, ajustant-se bé a allò que cerca.

Riscos: fonamentalment dos. De tipus d’interès (preu del bo) i de crèdit. El primer risc, que el bo té una correlació inversa amb la seva TIR (Taxa Interna de Rendibilitat) i qualsevol factor que porti a pujar la TIR, fa caure el preu del bo perjudicant l’inversor en cas de voler vendre’l al mercat abans de venciment. El segon risc, que la devolució del nominal a l’inversor depèn de la capacitat de pagament de l’empresa emissora i, per tant, si l’empresa no és capaç d’afrontar el pagament de cupons i nominal, l’inversor no recupera tots els seus diners.

 

Renda Variable:

 

Concepte: són les accions. Títols emesos per una empresa que representa un valor sobre el seu capital i atorga uns drets al posseïdor. Vehicle d’inversió directa cotitzat en borsa per tenir exposició a l’esdevenir de les companyies.

Utilitat: permet a l’inversor tenir exposició a la seva cartera, de manera directa, a les companyies que decideixi. Pot obtenir rendibilitat a través de dues maneres que són: els dividends que reparteix una companyia (percentatge dels seus beneficis que reparteix els accionistes) i per pujada del valor de l’acció en créixer la companyia venent a un preu superior al mercat. A més, en la majoria dels casos, tenen una gran liquiditat.

Riscos: moviment del preu de l’acció en sentit contrari al que cerca l’inversor o que l’empresa faci fallida o cessi la seva activitat.

 

Fons d’Inversió:

 

Concepte: un fons és un producte d’inversió col·lectiva. Reuneix els diners de molts inversors i pot invertir en diferents classes d’actiu cobrint tot l’espectre d’inversió.

Utilitat: és una manera senzilla de diversificar la cartera i el capital. Hi ha un equip gestor darrere del fons que pren les decisions d’inversió i, per tant, l’inversor només decideix quins fons vol a la seva cartera en funció de la seva estratègia, però no ha d’estar pendent del comportament de les inversions dins del fons. Té avantatges fiscals gràcies als traspassos.

Riscos: error en triar el fons, error en l’elecció de l’exposició per a la cartera a través del fons i que el valor d’aquest caigui per sota de la inversió inicial.

 

ETF:

 

Concepte: són fons d’inversió cotitzats en borsa. Els ETF reuneixen els diners de molts inversors per invertir replicant a un índex, un sector, una matèria primera o un altre actiu concret.

Utilitat: es poden comprar o vendre directament en borsa com si fos una acció i operar amb més agilitat. Són productes que repliquen el comportament d’un actiu a menys cost, per tant, pot servir a inversors que vulguin exposició a una geografia, sector o matèria primera sense tenir els costos d’un fons i amb una gran liquiditat.

Riscos: que l’actiu al qual tenen exposició es mogui en sentit contrari al que cerca l’inversor. Als ETF de renda fixa hi ha cert risc de liquiditat en moments de molt estrès de mercat.

 

Derivats:

 

Concepte: un derivat és un actiu financer el valor del qual depèn del canvi de valor de l’actiu subjacent (un altre actiu) al qual estigui referenciat. Fonamentalment són futurs i opcions. Exemple: un futur o opció referenciat a una acció d’una empresa espanyola el valor de la qual depèn de quant puja o baixa l’acció.

Utilitat: els inversors poden utilitzar-los per cobrir riscos d’una inversió o per prendre una posició de manera especulativa en el preu d’un actiu sense haver d’invertir tant capital (apalancament).

Riscos: moviment del preu de l’actiu subjacent contrari al que cerca l’inversor. En mercats regulats el risc de liquiditat és mínim.

Més formació financera

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.