Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Política de Privacitat

Les empreses del Grup GVC GAESCO (GVC Gaesco Holding SL, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA, GVC Gaesco Pensiones, SGFP, SA i GVC Gaesco Correduría de Seguros, SA) ens comprometem a protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres, ja que per a nosaltres és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les seves dades personals, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de dades (Reglament UE 2016/679).

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat i de protecció de dades pel que fa a la informació que ens brinda i així poder garantir-li que i) en qualsevol moment, podrà sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals sempre que es compleixin els requisits legals de protecció i conservació de dades, ii) ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal recopilades, el deure de guardar-los i de no comunicar-les a tercers, sense el consentiment exprés del titular d’aquests, iii) hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat, i assegurar la pseudonimització i el xifrat de dades personals així com la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Finalitat de la recol·lecció, processament i ús de dades personals
La recollida i l’ús de dades personals, a excepció dels casos descrits en l’apartat següent “processament de dades per permetre l’accés a la Web”, només són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Això s’aplica per a les següents situacions i finalitats:

Contractació i obertura de compte “el Contracte”
Les dades personals proporcionades durant el procés d’obertura d’un compte o alta de client seran recollits, processats i utilitzats amb la finalitat de gestionar la posterior execució del Contracte subscrit, i amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el Contracte, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent. En aquest sentit, l’informem que les seves dades personals juntament amb el resultat de possibles enquestes de satisfacció seran usats per avaluar la seva opinió i estudi del seu perfil particular, amb l’únic objecte de millorar els serveis per nosaltres prestats i així adequar i dissenyar les nostres ofertes comercials.
No es cediran dades de salut a tercers, excepte per obligació legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix.

Cessió de les seves dades de contractació
Per a la gestió de les finalitats inherents al desenvolupament i compliment de l’objecte del present contracte haurem de comunicar les seves dades personals, necessaris per a la prestació del corresponent servei, als diferents proveïdors dels productes i serveis els quals estan obligats a utilitzar les dades, únicament i exclusivament , per donar compliment a l’objecte del mateix i tot això, en virtut dels contractes celebrats amb els tercers anteriorment.

Termini de conservació de les dades de contractació
Les dades personals proporcionades en el procés de contractació es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de 5 anys.

Legitimació del tractament:
La base legal per al tractament de les seves dades personals és, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, l’execució del Contracte subscrit (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

Newsletter i publicitat posterior
Per a això es requereix el seu consentiment exprés i inequívoc. Pel que, si vol rebre el nostre butlletí informatiu, haurà de registrar, i proporcionar-nos una adreça de correu electrònic assignada i en funcionament, que ens permeti verificar que vostè és sol·licitant i el propietari d’aquesta. L’usuari, en acceptar la Política de privacitat per a l’enviament de comunicacions consenteix expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, a la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes i per a aquest fi.

Política de privacitat per a l’enviament de comunicacions GVC GAESCO HOLDING, S.L.

A GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixes amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte a la informació que ens brindes en acceptar les presents condicions.

L’usuari, en acceptar les presents condicions generals consent expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, a la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes, perquè aquests siguin tractats per les diferents empreses del Grup GVC GAESCO (veure www.gvcgaesco.es) i per diferents motius que l’usuari, també accepta expressament:

1. Finalitats de la recollida de dades:
Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics: Relatives als productes i serveis que, en cada moment: i) comercialitzi GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., ii) comercialitzi qualsevol de les empreses del Grup GVC GAESCO les activitats estiguin sota l’empara del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries així com qualsevol altra que la pogués modificar o substituir . L’Usuari podrà triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les indicades comunicacions.

2. Enviament d’ofertes comercials:
GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. així com la resta de societats que conformen el Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES, SV, SA, GVC GAESCO CORREDURÍA DE SEGUROS, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (com ara dades de contacte i detalls personals com ara data de naixement, aficions i interessos relacionades amb productes d’inversió) amb les finalitats d’atenció al client, enviament d’informació seleccionada sobre productes i serveis de qualsevol de les societats que confirmen el Grup GVC GAESCO i per realitzar estudis de mercat. Les actualitzacions d’aquestes dades podran compartir-se entre les entitats indicades.

3. Anàlisi i elaboració de perfils:
Realitzar de manera automatitzada l’elaboració de perfils amb l’objectiu de poder oferir productes d’acord a les seves necessitats. A aquest efecte, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. l’informa de: i) aquesta anàlisi no produirà efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja que aquesta informació no s’inclou en aquest tractament, ii) el seu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat, ja impugnar aquesta decisió mitjançant comunicació directa amb el nostre DPO (dpo@gvcgaesco.es), iii) la lògica aplicada es basa en realitzar de manera proactiva anàlisi de riscos i aplicar sobre les seves dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients, amb les següents finalitats: a ) estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al perfil i producte financer concret, tot això per efectuar-li ofertes comercials a justadas a les seves necessitats i preferències, b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats, c) realitzar, per part de GVC GAESCO VALORES o tercers per aquesta contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l’objectiu de valorar els serveis prestats, d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i usabilitat dels existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris.L’usuari accepta també que les dades del seu perfil de client puguin transmetre de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. a la resta de les empreses del Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES SV, SA, GVC GAESCO CORREDURÍA DE SEGUROS, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) per a les finalitats anteriorment esmentades, i que aquestes empreses puguin contactar-amb continguts rellevants. L’usuari, en cas d’estar disponibles, autoritza que s’incorporin als perfils que s’elaborin sobre ell, les dades que hagi facilitat personalment com ara: dades de contacte (com el nom, l’adreça, el correu electrònic); informació addicional (tipus de producte financer); dades d’identificació (com nom, cognom, telèfon email); historial del client (com la recepció de cotitzacions, assegurances, les dades de compra d’altres serveis complementaris oferts per GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.); dades d’apps, webs o xarxes socials (com les dades d’ús de les consultes on line o sol·licitud d’informacions).

4. Termini de conservació de les dades en el Registre Únic centralitzat d’Autoritzacions:
Les dades incorporades en el nostre sistema per a les finalitats anteriorment esmentades es mantindran mentre l’usuari no hagi sol·licitat la cancel·lació d’aquests.  

5. Legitimació del tractament:
La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals que són aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. relacionats amb els punts 1, 2 i 3.  

6. Exercici dels drets per part de l’usuari.
L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En el supòsit anterior, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.L’usuari podrà accedir a la seva informació, rectificar-la, sol·licitar la seva cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada mitjançant la corresponent sol·licitud d’ cancel·lació.Per exercitar aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: DPO – Grup GVC Gaesco C / Doctor Ferran 3-5, Barcelona. 08034 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.gvcgaesco.es

7. Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades
L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal.

A GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A. ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixes amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte a la informació que ens brindes en acceptar les presents condicions.

L’usuari, en acceptar les presents condicions generals consent expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, a la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes, perquè aquests siguin tractats per les diferents empreses del Grup GVC GAESCO (veure www.gvcgaesco.es) i per diferents motius que l’usuari, també accepta expressament:

1. Finalitats de la recollida de dades:
Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics: Relatives als productes i serveis que, en cada moment: i) comercialitzi GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A., ii) comercialitzi qualsevol de les empreses del Grup GVC GAESCO les activitats estiguin sota l’empara del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries així com qualsevol altra que la pogués modificar o substituir . L’Usuari podrà triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les indicades comunicacions.

2. Enviament d’ofertes comercials:
GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A. així com la resta de societats que conformen el Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES, SV, SA, GVC GAESCO Correduría de Seguros, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (com ara dades de contacte i detalls personals com ara data de naixement, aficions i interessos relacionades amb productes d’inversió) amb les finalitats d’atenció al client, enviament d’informació seleccionada sobre productes i serveis de qualsevol de les societats que confirmen el Grup GVC GAESCO i per realitzar estudis de mercat. Les actualitzacions d’aquestes dades podran compartir-se entre les entitats indicades.

3. Anàlisi i elaboració de perfils:
Realitzar de manera automatitzada l’elaboració de perfils amb l’objectiu de poder oferir productes d’acord a les seves necessitats. A aquest efecte, GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A. l’informa de: i) aquesta anàlisi no produirà efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja que aquesta informació no s’inclou en aquest tractament, ii) el seu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat, ja impugnar aquesta decisió mitjançant comunicació directa amb el nostre DPO (dpo@gvcgaesco.es), iii) la lògica aplicada es basa en realitzar de manera proactiva anàlisi de riscos i aplicar sobre les seves dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients, amb les següents finalitats: a ) estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al perfil i producte financer concret, tot això per efectuar-li ofertes comercials a justadas a les seves necessitats i preferències, b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats, c) realitzar, per part de GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A. o tercers per aquesta contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l’objectiu de valorar els serveis prestats, d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i usabilitat dels existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris. L’usuari accepta també que les dades del seu perfil de client puguin transmetre de GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A. a la resta de les empreses del Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES SV, SA, GVC GAESCO CORREDURÍA DE SEGUROS, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) per a les finalitats anteriorment esmentades, i que aquestes empreses puguin contactar-amb continguts rellevants. L’usuari, en cas d’estar disponibles, autoritza que s’incorporin als perfils que s’elaborin sobre ell, les dades que hagi facilitat personalment com ara: dades de contacte (com el nom, l’adreça, el correu electrònic); informació addicional (tipus de producte financer); dades d’identificació (com nom, cognom, telèfon email); historial del client (com la recepció de cotitzacions, assegurances, les dades de compra d’altres serveis complementaris oferts per GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A.); dades d’apps, webs o xarxes socials (com les dades d’ús de les consultes on line o sol·licitud d’informacions).

4. Termini de conservació de les dades en el Registre Únic centralitzat d’Autoritzacions:
Les dades incorporades en el nostre sistema per a les finalitats anteriorment esmentades es mantindran mentre l’usuari no hagi sol·licitat la cancel·lació d’aquests.  

5. Legitimació del tractament:
La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals que són aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A. relacionats amb els punts 1, 2 i 3.  

6. Exercici dels drets per part de l’usuari.
L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En el supòsit anterior, GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.L’usuari podrà accedir a la seva informació, rectificar-la, sol·licitar la seva cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada mitjançant la corresponent sol·licitud d’ cancel·lació.Per exercitar aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: DPO – Grup GVC Gaesco C / Doctor Ferran 3-5, Barcelona. 08034 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.gvcgaesco.es

7. Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades
L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal.

A GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixes amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte a la informació que ens brindes en acceptar les presents condicions.

L’usuari, en acceptar les presents condicions generals consent expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, a la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes, perquè aquests siguin tractats per les diferents empreses del Grup GVC GAESCO (veure www.gvcgaesco.es) i per diferents motius que l’usuari, també accepta expressament:

1. Finalitats de la recollida de dades:
Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics: Relatives als productes i serveis que, en cada moment: i) comercialitzi GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A., ii) comercialitzi qualsevol de les empreses del Grup GVC GAESCO les activitats estiguin sota l’empara del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries així com qualsevol altra que la pogués modificar o substituir . L’Usuari podrà triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les indicades comunicacions.

2. Enviament d’ofertes comercials:
GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. així com la resta de societats que conformen el Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES, SV, SA, GVC GAESCO Correduría de Seguros, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (com ara dades de contacte i detalls personals com ara data de naixement, aficions i interessos relacionades amb productes d’inversió) amb les finalitats d’atenció al client, enviament d’informació seleccionada sobre productes i serveis de qualsevol de les societats que confirmen el Grup GVC GAESCO i per realitzar estudis de mercat. Les actualitzacions d’aquestes dades podran compartir-se entre les entitats indicades.

3. Anàlisi i elaboració de perfils:
Realitzar de manera automatitzada l’elaboració de perfils amb l’objectiu de poder oferir productes d’acord a les seves necessitats. A aquest efecte, GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. l’informa de: i) aquesta anàlisi no produirà efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja que aquesta informació no s’inclou en aquest tractament, ii) el seu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat, ja impugnar aquesta decisió mitjançant comunicació directa amb el nostre DPO (dpo@gvcgaesco.es), iii) la lògica aplicada es basa en realitzar de manera proactiva anàlisi de riscos i aplicar sobre les seves dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients, amb les següents finalitats: a ) estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al perfil i producte financer concret, tot això per efectuar-li ofertes comercials a justadas a les seves necessitats i preferències, b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats, c) realitzar, per part de GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. o tercers per aquesta contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l’objectiu de valorar els serveis prestats, d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i usabilitat dels existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris. L’usuari accepta també que les dades del seu perfil de client puguin transmetre de GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. a la resta de les empreses del Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES SV, SA, GVC GAESCO CORREDURÍA DE SEGUROS, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) per a les finalitats anteriorment esmentades, i que aquestes empreses puguin contactar-amb continguts rellevants. L’usuari, en cas d’estar disponibles, autoritza que s’incorporin als perfils que s’elaborin sobre ell, les dades que hagi facilitat personalment com ara: dades de contacte (com el nom, l’adreça, el correu electrònic); informació addicional (tipus de producte financer); dades d’identificació (com nom, cognom, telèfon email); historial del client (com la recepció de cotitzacions, assegurances, les dades de compra d’altres serveis complementaris oferts per GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A.); dades d’apps, webs o xarxes socials (com les dades d’ús de les consultes on line o sol·licitud d’informacions).

4. Termini de conservació de les dades en el Registre Únic centralitzat d’Autoritzacions:
Les dades incorporades en el nostre sistema per a les finalitats anteriorment esmentades es mantindran mentre l’usuari no hagi sol·licitat la cancel·lació d’aquests.  

5. Legitimació del tractament:
La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals que són aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. relacionats amb els punts 1, 2 i 3.  

6. Exercici dels drets per part de l’usuari.
L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En el supòsit anterior, GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.L’usuari podrà accedir a la seva informació, rectificar-la, sol·licitar la seva cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada mitjançant la corresponent sol·licitud d’ cancel·lació.Per exercitar aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: DPO – Grup GVC Gaesco C / Doctor Ferran 3-5, Barcelona. 08034 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.gvcgaesco.es

7. Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades
L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal.

A GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixes amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte a la informació que ens brindes en acceptar les presents condicions.

L’usuari, en acceptar les presents condicions generals consent expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, a la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes, perquè aquests siguin tractats per les diferents empreses del Grup GVC GAESCO (veure www.gvcgaesco.es) i per diferents motius que l’usuari, també accepta expressament:

1. Finalitats de la recollida de dades:
Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics: Relatives als productes i serveis que, en cada moment: i) comercialitzi GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A., ii) comercialitzi qualsevol de les empreses del Grup GVC GAESCO les activitats estiguin sota l’empara del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries així com qualsevol altra que la pogués modificar o substituir . L’Usuari podrà triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les indicades comunicacions.

2. Enviament d’ofertes comercials:
GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. així com la resta de societats que conformen el Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES, SV, SA, GVC GAESCO CORREDURÍA DE SEGUROS, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (com ara dades de contacte i detalls personals com ara data de naixement, aficions i interessos relacionades amb productes d’inversió) amb les finalitats d’atenció al client, enviament d’informació seleccionada sobre productes i serveis de qualsevol de les societats que confirmen el Grup GVC GAESCO i per realitzar estudis de mercat. Les actualitzacions d’aquestes dades podran compartir-se entre les entitats indicades.

3. Anàlisi i elaboració de perfils:
Realitzar de manera automatitzada l’elaboració de perfils amb l’objectiu de poder oferir productes d’acord a les seves necessitats. A aquest efecte, GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. l’informa de: i) aquesta anàlisi no produirà efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja que aquesta informació no s’inclou en aquest tractament, ii) el seu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat, ja impugnar aquesta decisió mitjançant comunicació directa amb el nostre DPO (dpo@gvcgaesco.es), iii) la lògica aplicada es basa en realitzar de manera proactiva anàlisi de riscos i aplicar sobre les seves dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients, amb les següents finalitats: a ) estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al perfil i producte financer concret, tot això per efectuar-li ofertes comercials a justadas a les seves necessitats i preferències, b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats, c) realitzar, per part de GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. o tercers per aquesta contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l’objectiu de valorar els serveis prestats, d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i usabilitat dels existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris. L’usuari accepta també que les dades del seu perfil de client puguin transmetre de GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. a la resta de les empreses del Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES SV, SA, GVC GAESCO CORREDURÍA DE SEGUROS, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) per a les finalitats anteriorment esmentades, i que aquestes empreses puguin contactar-amb continguts rellevants. L’usuari, en cas d’estar disponibles, autoritza que s’incorporin als perfils que s’elaborin sobre ell, les dades que hagi facilitat personalment com ara: dades de contacte (com el nom, l’adreça, el correu electrònic); informació addicional (tipus de producte financer); dades d’identificació (com nom, cognom, telèfon email); historial del client (com la recepció de cotitzacions, assegurances, les dades de compra d’altres serveis complementaris oferts per GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.); dades d’apps, webs o xarxes socials (com les dades d’ús de les consultes on line o sol·licitud d’informacions).

4. Termini de conservació de les dades en el Registre Únic centralitzat d’Autoritzacions:
Les dades incorporades en el nostre sistema per a les finalitats anteriorment esmentades es mantindran mentre l’usuari no hagi sol·licitat la cancel·lació d’aquests.  

5. Legitimació del tractament:
La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals que són aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. relacionats amb els punts 1, 2 i 3.  

6. Exercici dels drets per part de l’usuari.
L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En el supòsit anterior, GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.L’usuari podrà accedir a la seva informació, rectificar-la, sol·licitar la seva cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada mitjançant la corresponent sol·licitud d’ cancel·lació.Per exercitar aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: DPO – Grup GVC Gaesco C / Doctor Ferran 3-5, Barcelona. 08034 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.gvcgaesco.es

7. Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades
L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal.

Termini de conservació de les dades
Les dades incorporades per a la finalitat anteriorment esmentada es mantindran mentre l’usuari no exerceixi els seus drets de supressió o revocació del consentiment atorgat. Legitimació del tractament: La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la Política de privacitat per a l’enviament de comunicacions.

Decisions automatitzades
Les empreses del Grup GVC GAESCO, en el cas d’haver obtingut el consentiment exprés i inequívoc de l’usuari, realitzarà decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb l’objectiu d’informar sobre productes i serveis d’acord amb les circumstàncies de l’usuari i del mercat.

Finalitats diferents a la recollida
Quan es projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, es proporcionarà, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre fi i qualsevol informació addicional pertinent de manera que l’usuari pugui expressar el seu consentiment exprés i inequívoc.

Processament de dades per permetre l’ús del lloc web
Quan visiti qualsevol dels nostres llocs web, recollim les dades necessàries perquè pugui accedir-hi (dades d’ús). Això inclou la seva adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema del seu ús del lloc web, així com possiblement dades d’identificació (per exemple, les seves dades d’inici de sessió si es registra a l’àrea privada). Aquestes dades es fan servir per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen tan aviat com ja no es necessiten.

Cookies
Si visita els nostres llocs web, és possible que la informació estigui emmagatzemada en forma d’una galeta al seu dispositiu local. Les cookies són petits arxius de text que s’envien des d’un servidor web al seu navegador i s’emmagatzemen en el seu propi dispositiu. Això ens permet reconèixer-ho quan visita el lloc web repetidament. D’aquesta manera podem garantir una millor funcionalitat del lloc i, per exemple, evitar que hagi d’iniciar sessió repetidament. Per a més informació sobre les cookies que utilitzem consulta la nostra Política de cookies.

Perfils d’ús amb pseudònims per a publicitat i investigació de mercat
Per publicitat, estudis de mercat i fer que l’ús dels nostres llocs web siguin el més agradable possible, les empreses del Grup GVC GAESCO utilitzen sistemes de seguiment web. En aquest sentit, les dades sobre l’ús del nostre lloc web en els perfils d’usuari pseudònims s’emmagatzemen. Això ens permetrà desenvolupar encara més els nostres llocs web i adaptar el nostre contingut a les seves necessitats. A més, els perfils d’ús s’utilitzen per a l’anomenada redirecció. Això permet a les empreses del Grup GVC GAESCO publicar i inserir ofertes interessants en altres llocs web que visita. Els perfils d’ús pseudònim no es combinen amb dades personals. Pot oposar-se a la creació de perfils d’ús pseudònims. D’una banda, pot evitar la configuració de cookies al seu navegador (veure Política de cookies). D’altra banda, pot instal·lar en el seu navegador certs complements per a protegir la seva privacitat, que impossibiliten el seguiment.

Recull de dades per tercers proveïdors / xarxes socials
El nostre lloc web conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, etc.). Aquestes xarxes socials són operades exclusivament per tercers. Si segueix els enllaços, la informació pot ser transmesa a aquests tercers. Per conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les seves dades per les xarxes socials i el tractament ulterior local, així com els seus drets i la manera de protegir la seva privacitat, s’ha de posar en contacte amb les respectives polítiques de privacitat dels mateixos operadors.

Comunicació dades a tercers
No se cediran dades a tercers excepte si vostè ha donat el seu consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix. No obstant això, les seves dades podran ser comunicades a altres entitats del grup empresarial a què pertanyen les empreses del Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A., GVC GAESCO CORREDURÍA DE SEGUROS, SA, GVC GAESCO PENSIONES, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA) per a la correcta d’execució de les finalitats descrites en l’apartat Finalitat de la recollida, processament i ús de dades personals de la present política.

Seguretat de les dades
Les empreses del Grup GVC GAESCO han implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat i assegurar la pseudonimització i el xifrat de dades personals i la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Tots els nostres empleats, col·laboradors i totes les persones involucrades en el tractament de dades personals estan obligats a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en Pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com altres lleis rellevants per a la protecció de dades i el maneig confidencial de dades personals. Per protegir la informació personal dels nostres usuaris utilitzem un mètode segur de transmissió (Secure Socket Layer – SSL). El xifrat SSL garanteix la transmissió encriptada i completa de les seves dades. 

Exercici de drets
L’informem que té dret, de forma gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si en les empreses del Grup GVC GAESCO tractem dades personals que el concerneixen, o no. Com persona interessada té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Les empreses del Grup GVC GAESCO deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En totes les comunicacions el propòsit sigui la remissió de publicitat podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, podrà revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: DPO – Grup GVC Gaesco C/Doctor Ferran 3-5, Barcelona. 08034 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.gvcgaesco.es). 

Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades
L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Aquesta política de privacitat es va modificar per última vegada el maig de 2018

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.