Racó de l'inversor

La regulació financera és essencial per a garantir la transparència i protecció als inversors. 

Racó de l'inversor

La regulació financera és essencial per a garantir la transparència i protecció als inversors. 

Aquesta secció pretén millorar el coneixement i la cultura financera dels usuaris d'aquest web. Oferim les eines necessàries per tal que les decisions financeres es puguin prendre d'una manera òptima i eficient.

Tot seguit recopilem informació amb la qual els inversors poden millorar la seva comprensió dels productes financers, desenvolupar la confiança i les habilitats necessàries per adquirir major consciència dels riscos i les oportunitats financeres, prendre decisions d’acord amb la informació, saber on anar per demanar ajuda i dur a terme qualsevol acció eficaç per millorar el seu benestar financer.

NORMATIVA

El Grup GVC Gaesco té la convicció que la integració proactiva de factors ambientals, socials i de governança a les inversions ens ajudarà a donar millor valor als serveis proposats als nostres clients. Al següent apartat es descriu la Política d'Integració de riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions d'inversió a les empreses del Grup GVC Gaesco, en compliment amb el que estableix el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector de serveis financers. Aquesta normativa s'emmarca en les accions desenvolupades pel Pla d'Acció en matèria de Finances Sostenibles de la Comissió Europea, amb la finalitat de dirigir els fluxos de capital privat cap a inversions sostenibles, integrar la sostenibilitat en la gestió financera i promoure la transparència.
 

 

Els gestors de les empreses del Grup GVC Gaesco apliquen criteris d’implicació a llarg termini a les companyies en les quals inverteixen. L’objectiu és millorar el rendiment financer i no financer d’aquestes societats, així com pel que fa referència als factors mediambientals, socials i de gestió.

En particular, persegueixen els següents objectius:

 • Fomentar el diàleg actiu amb les companyies en les quals s'inverteix i que pugui afectar realment les gestions de les mateixes.
 • Realitzar un seguiment dels esdeveniments corporatius, de les companyies en les quals s’inverteix.
 • Exercir el dret d’assistència i vot a les juntes generals d’aquells valors integrats als vehicles o carteres gestionades, en interès dels partícips i/o Clients.

 

PROTECCIÓ AL CLIENT

El Departament d'Atenció al Client del Grup GVC Gaesco ha estat creat amb l'objectiu de salvaguardar els drets i interessos dels clients, coneixent i atenent les seves queixes i reclamacions.

D'aquesta manera, el Departament d'Atenció al Client tracta de contribuir activament a incrementar i millorar la qualitat del servei que el client rep per part del Grup GVC Gaesco.

La funció primordial d'aquest Departament consisteix en l'estudi, tramitació i resolució de les reclamacions que sobre matèria de serveis financers, operacions o contractes puguin formular els clients del Grup GVC Gaesco en relació amb el compliment de la normativa vigent.

Una vegada recaptats els informes i documentació que es considerin necessaris, i després de realitzar una minuciosa anàlisi de l'expedient de reclamació, el Departament d'Atenció al Client respondrà per escrit al client.

Si com a conseqüència de la relació mantinguda amb el Grup GVC Gaesco s'observa l'existència de qualsevol tipus de problema o incidència, és aconsellable que en primer lloc es tracti de resoldre a través de l'agent financer o comercial assignat.

Si malgrat això no està d'acord amb el procediment de resolució proposat, s'ha d'adreçar al Departament d'Atenció al Client del Grup GVC Gaesco, formulant la seva reclamació en forma escrita, omplint el document que s'adjunta i aportant totes les proves que estimeu necessàries.

 Document de Reclamació

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) les dades proporcionades en aquest formulari seran tractades per part del Grup GVC Gaesco (GVC Gaesco Valores, SV., SAU, GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SAU, GVC Gaesco Pensiones, SGFP, SAU, GVC Gaesco Correduría de Seguros, SAU) amb la finalitat de donar resposta a l'objecte del formulari. Les empreses del Grup GVC Gaesco tractaran les dades amb la màxima confidencialitat, adoptant les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, constituint el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de la normativa vigent. El signant podrà exercitar els drets que l'assisteixen, mitjançant sol·licitud expressa, a l'adreça: DPO - Grup GVC Gaesco C / Doctor Ferran 3-5, Barcelona 08034 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.gvcgaesco.es).

L’enviament del Document de Reclamació es pot realitzar per mitjà de:

 • Carta a:
  Departament d'Atenció al Client de GVC Gaesco, SV, S.A.
  Doctor Ferran nº3-5
  08034 Barcelona
  Tel. 93 366 27 27
 • Fax: 93 414 06 62
 • Presentar el Document de Reclamació directament a les nostres oficines centrals.
 • Correu electrònicatencionalcliente@gvcgaesco.es

 Reglament del Departament d'Atenció al Client

Al Grup GVC Gaesco existeix una figura addicional per a la resolució de reclamacions: i) el Servei de Defensor del Client de Borses i Mercats Espanyols Societat Holding de Mercats i Sistemes Financers, S.A. i ii) el Defensor del Partícip dels Plans de Pensions.

i) El Servei de Defensor del Client és un instrument eficient per a l'aplicació del règim de protecció i defensa dels clients previstos per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer i les seves normes de desplegament.

El Servei de Defensor del Client és competent per tramitar i resoldre les queixes i reclamacions que els clients formulin davant les entitats del Grup GVC Gaesco, sobre aquelles operacions i fets concrets que no han estat resoltes per part del Departament d'Atenció al Client.

Els clients podran dirigir les seves reclamacions per la següent via:

Defensor del Client
Plaza de la Lealtad 1
28014 Madrid

 Reglament del Defensor del Client 

ii) El Defensor del Partícip és un instrument eficient per a l’aplicació del règim de protecció i defensa dels clients previst al Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, de regulació dels Plans i Fons de Pensions, de l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i defensor del client de les entitats financeres i les seves normes de desenvolupament. 

El Defensor del Partícip és competent per tramitar i resoldre les queixes i reclamacions que els partícips i beneficiaris dels plans de pensions formulin davant l’entitat del Grup GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A. sobre les operacions i fets concrets que no han estat resoltes per part del Departament d’Atenció al Client. 

Els partícips i beneficiaris podran adreçar les seves reclamacions per la següent via: 

D.A. DEFENSOR, S.L.
Velázquez 80, 1r dreta
28001 Madrid
Telèfon: 91.310.40.43
Fax: 91.308.49.91
Correu electrònic: reclamaciones@da-defensor.org
Web: www.da-defensor.org 

 Reglament del Defensor del Partícip

En primer lloc ha d'acudir al Servei d'Atenció al Client o al Defensor del Client del Grup GVC Gaesco. Si no està d'acord amb la resposta rebuda, o si han transcorregut dos mesos sense resposta, pot reclamar davant la (CNMV) o davant la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP).

La CNMV és competent per atendre les reclamacions dels usuaris en relació amb l'actuació de les empreses de serveis d'inversió, les entitats de crèdit (quan presten serveis d'inversió), les gestores de fons i societats d'inversió.

La DGSFP és competent per atendre les reclamacions dels partícips i beneficiaris de plans DGSFP de pensions en relació amb l’actuació de la societat gestora o depositària dels Fons de Pensions en què estiguin integrats els plans o contra les pròpies entitats promotores dels mateixos. 

La reclamació ha d'incloure obligatòriament la següent informació:

 • Identificació de l'interessat o reclamant: nom i cognoms, DNI, domicili per lliurar notificacions i telèfon de contacte.
 • Identificació de l'entitat reclamada i oficina en què s'han produït els fets.
 • Motiu o causa de la reclamació.
 • Declaració que els fets no han estat o estan sent objecte de litigi, arbitratge o anàlisi en cap altra instància administrativa i judicial.
 • Còpia de la reclamació interposada al Servei d'Atenció al Client o el Defensor del Client de l'entitat o prova documental que han transcorregut dos mesos sense que hàgim obtingut resposta per part de l'entitat.
 • Lloc, data i signatura.
 • Qualsevol document o dada que es consideri convenient per a recolzar la reclamació.

Les reclamacions s'han d'adreçar a:

Oficina d'Atenció a l'Inversor.
C/ Miguel Ángel 11
28010, Madrid

http://www.cnmv.es/Portal/inversor/Como-Reclamar.aspx

DGSFP 
Servei de Reclamacions. Direcció General d’Assegurances.
C/ Miguel Ángel 21
28010 Madrid

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx

La finalitat del FONS GENERAL DE GARANTIA D'INVERSIONS (FOGAIN) és oferir als clients de les Societats de Valors, Agències de Valors i Societats Gestores de Carteres la cobertura d'una indemnització en cas que alguna d'aquestes entitats entri en una situació de concurs de creditors o declaració d'insolvència per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Si es dóna un d'aquests supòsits, i com a conseqüència d'això, algun client no pot obtenir la devolució o lliurament de l'efectiu i valors confiats a l'entitat, el Fogain desplega la seva cobertura i indemnitzacions amb un import màxim de 100.000 euros pels clients d'aquelles entitats que esdevinguin en alguna de les situacions abans esmentades amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 1642/2008, de 10 d'octubre, és a dir, 11 octubre 2008.

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. està adherit al Fons de Garantia d'Inversions d'acord amb el que preveu la normativa vigent, amb l'objectiu d'assegurar la protecció màxima dels fons i instruments financers dels seus clients.

Govern Corporatiu i Política de Remuneracions

Estatuts de la SV:   Estatuts de la S.V.

 • Organigrama de l'SV
 • Consell d'Administració
 • Comitè de Nomenaments i Remuneracions
 • Auditoria i Control
 • Procediments establerts per assegurar la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració

 Estructura Organitzativa

Remuneracions

 

La Política de Remuneració del Grup GVC Gaesco promou la inclusió dels factors ambientals, socials i de governança (ASG) dins de la gestió executiva per a generar una creació de valor sostinguda i promoure un acompliment corporatiu sostenible, materialitzant-se en objectius específics de rendiment en aquestes matèries en àrees rellevants de l'organització. Informe de Solvència.

La política de remuneracions de la societat gestora

La política de remuneracions de la societat gestora s'engloba dins de la Política de Remuneracions del Grup Hacve. La política de remuneració és compatible amb una gestió adequada i eficaç del risc, i no ofereix incentius per assumir riscos que superin el nivell de risc tolerat.

  Política de remuneració del Grup HACVE ASSETS