Racó de l'inversor

La regulació financera és essencial per a garantir la transparència i protecció als inversor. 

Racó de l'inversor

La regulació financera és essencial per a garantir la transparència i protecció als inversor. 

Aquesta secció pretén millorar el coneixement i la cultura financera dels usuaris d'aquesta web. Oferim les eines necessàries perquè les decisions financeres es puguin prendre d'una manera òptima i eficient.

Amb la següent recopilació d'informació, els inversors poden millorar la seva comprensió dels productes financers i desenvolupar les habilitats i confiança necessàries per adquirir major consciència dels riscos i oportunitats financeres, prendre decisions basant-se en la informació, saber on acudir per demanar ajuda i porta a terme qualsevol acció eficaç per millorar el seu benestar financer.

NORMATIVA

PROTECCIÓ AL CLIENT

El Departament d'Atenció al Client del Grup GVC Gaesco ha estat creat amb l'objectiu de salvaguardar els drets i interessos dels clients, coneixent i atenent les seves queixes i reclamacions.

D'aquesta manera, el Departament d'Atenció al Client tracta de contribuir activament a incrementar i millorar la qualitat del servei que el client rep per part del Grup GVC Gaesco.

La funció primordial d'aquest Departament consisteix en l'estudi, tramitació i resolució de les reclamacions que sobre matèria de serveis financers, operacions o contractes puguin formular els clients del Grup GVC Gaesco en relació amb el compliment de la normativa vigent.

Una vegada recaptats els informes i documentació que es considerin necessaris, i després de realitzar una minuciosa anàlisi de l'expedient de reclamació, el Departament d'Atenció al Client respondrà per escrit al client.

Si com a conseqüència de la relació mantinguda amb el Grup GVC Gaesco s'observa l'existència de qualsevol tipus de problema o incidència, és aconsellable que en primer lloc es tracti de resoldre a través de l'agent financer o comercial assignat.

Si malgrat això no està d'acord amb el procediment de resolució proposat, s'ha d'adreçar al Departament d'Atenció del Client del Grup GVC Gaesco, formulant la seva reclamació en forma escrita, omplint el document que s'adjunta i aportant totes les proves que estimeu necessàries.

 Document de Reclamació

En compliment de la L.O. 15/99, l'informem que les dades personals que ens faciliti en aquest formulari seran incorporades a un tractament de dades el responsable i titular del qual és GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., amb l'única finalitat de gestionar adequadament la reclamació realitzada.

Així mateix, l'informem que podrà exercir en tot moment i de forma gratuïta, els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius (en els termes especificats en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i d'acord amb el procediment legalment establert) mitjançant escrit a GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., Doctor Ferran nº3-5, 08034 de Barcelona.

El Document de Reclamació podrà ser remès a través de les següents vies:

 • Per carta a:
  Departament d'Atenció al Client de GVC Gaesco, SV, S.A.
  Doctor Ferran nº3-5
  08034 Barcelona
  Tfno. 93 366 27 27
 • Per fax: 93 414 06 62
 • Presentant el Document de Reclamació directament a les nostres oficines centrals.
 • Per correu electrònicatencionalcliente@gvcgaesco.es

 Reglament del Departament d'Atenció al Client

Existeix una figura addicional per a la resolució de reclamacions, dins del Grup GVC Gaesco, que és el Servei de Defensor del Client de Borses i Mercats Espanyols Societat Holding de Mercats i Sistemes Financers, S.A..

El Servei de Defensor del Client és un instrument eficient per a l'aplicació del règim de protecció i defensa dels clients previstos per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer i les seves normes de desplegament.

El Servei de Defensor del Client és competent per tramitar i resoldre les queixes i reclamacions que els clients formulin davant les entitats del Grup GVC Gaesco, sobre aquelles operacions i fets concrets que no han estat resoltes per part del Departament d'Atenció al Client.

Els clients podran dirigir les seves reclamacions per la següent via:

Defensor del Client
Plaza de la Lealtad 1
28014 Madrid

 Reglament del Defensor del Client 

En primer lloc ha d'acudir al Servei d'Atenció al Client o al Defensor del Client del Grup GVC Gaesco. Si no està d'acord amb la resposta rebuda, o si han transcorregut dos mesos sense resposta, pot reclamar davant la CNMV.

La CNMV és competent per atendre les reclamacions dels usuaris en relació amb l'actuació de les empreses de serveis d'inversió, les entitats de crèdit (quan presten serveis d'inversió), les gestores de fons i societats d'inversió.

La reclamació ha d'incloure obligatòriament la següent informació:

 • Identificació de l'interessat o reclamant: nom i cognoms, DNI, domicili per lliurar notificacions i telèfon de contacte.
 • Identificació de l'entitat reclamada i oficina en què s'han produït els fets.
 • Motiu o causa de la reclamació.
 • Declaració que els fets no han estat o estan sent objecte de litigi, arbitratge o anàlisi en cap altra instància administrativa i judicial.
 • Còpia de la reclamació interposada al Servei d'Atenció al Client o el Defensor del Client de l'entitat o prova documental que han transcorregut dos mesos sense que haguem obtingut resposta per part de l'entitat.
 • Lloc, data i signatura.
 • Qualsevol document o dada que es consideri convenient per a recolzar la reclamació.

Les reclamacions s'han d'adreçar a:

Oficina d'Atenció a l'Inversor.
C/ Miguel Ángel 11
28010, Madrid

http://www.cnmv.es/Portal/inversor/Como-Reclamar.aspx

La finalitat del FONS GENERAL DE GARANTIA D'INVERSIONS (FOGAIN) és oferir als clients de les Societats de Valors, Agències de Valors i Societats Gestores de Carteres la cobertura d'una indemnització en cas que alguna d'aquestes entitats entri en una situació de concurs de creditors o declaració d'insolvència per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Si es dóna un d'aquests supòsits, i com a conseqüència d'això, algun client no pot obtenir la devolució o lliurament de l'efectiu i valors confiats a l'entitat, el Fogain desplega la seva cobertura i indemnitzacions amb un import màxim de 100.000 euros per els clients d'aquelles entitats que esdevinguin en alguna de les situacions abans esmentades amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 1642/2008, de 10 d'octubre, és a dir, 11 octubre 2008.

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. està adherit al Fons de Garantia d'Inversions d'acord amb el que preveu la normativa vigent, amb l'objectiu d'assegurar la protecció màxima dels fons i instruments financers dels seus clients.

Govern Corporatiu i Política de Remuneracions

Estatuts de la SV:   Estatutos de la S.V.

 • Organigrama de l'SV
 • Consell d'Administració
 • Comitè de Nomenaments i Remuneracions
 • Auditoria i Control
 • Procediments establerts per assegurar la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració

 Estructura Organizativa

Remuneracions

Les remuneracions als membres del Consell d'Administració de GVC Gaesco Valores durant l'exercici 2017 han estat un total de 4.000 € en concepte de dietes. Informe de Solvencia.

La política de remuneracions de la societat gestora

La política de remuneracions de la societat gestora s'engloba dins de la Política de Remuneracions del Grup Hacve. La política de remuneració és compatible amb una gestió adequada i eficaç del risc, i no ofereix incentius per assumir riscos que superin el nivell de risc tolerat.

  Resum política de remuneració del Grup HACVE ASSETS