Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

formació financera

Assessorament financer

Quan un inversor vol invertir sense delegar la gestió del seu patrimoni, però pensa que en alguns aspectes bàsics de la inversió pot necessitar ajuda, la millor opció al seu abast és rebre assessorament financer.

Un assessor financer no només ha d’ajudar l’inversor amb els aspectes més tècnics de la inversió, sinó que el guiarà en tot el procés perquè el resultat sigui el més satisfactori possible, en funció de les característiques de l’inversor. Un altre dels avantatges de comptar amb assessorament financer és que, abans d’afrontar una inversió o tan sols prendre la decisió de considerar-la, l’inversor s’ha de plantejar quins són els objectius per als quals vol invertir i quin és el seu perfil de risc per acomplir-los.

Així doncs, un inversor pot trobar valor en l’assessorament financer des del plantejament de què fer amb el seu patrimoni fins a la consecució dels seus objectius mitjançant la inversió amb una cartera diversificada que s’adapti als seus requisits.

Ara bé, quines són les fases amb les quals es trobaria un inversor en cas de triar assessorament financer?

 

Fases del procés d’assessorament:

 

1. Fixació d’objectius. En funció de la informació que l’inversor proporciona, es determinen els seus objectius a aconseguir amb la inversió tant a curt com a llarg termini. Exemple: la fixació d’objectius és important perquè no és el mateix que un inversor vulgui comprar-se un cotxe que pagar la universitat als seus fills.

2. Perfil de risc. Segons les necessitats i objectius prèviament definits, es determina el perfil de risc de l’inversor amb l’assessor. Això es duu a terme per tal de prendre les millors decisions en termes de rendibilitat i risc, així com realitzar l’assignació estratègica dels actius més adients per a la consecució dels objectius quan es dissenyi l’estratègia d’inversió. Exemple: el perfil de risc pot ser conservador si els objectius de l’inversor no requereixen gaires diners (precisa més rendibilitat) o l’horitzó temporal és curt.

3. Proposta d’inversió. L’assessor presenta a l’inversor la cartera que ha confeccionat i els actius en els quals li recomana que inverteixi per poder assolir els seus objectius amb la finalitat de maximitzar els guanys i minimitzar el risc dins del seu perfil. En definitiva, la cartera que millor s’ajusta a les seves necessitats. Exemple: l’assessor presenta una cartera equilibrada que inverteix la part de renda fixa en bons i la part de renda variable en accions.

4. Posada en marxa i seguiment. S’inverteix el capital en la cartera proposada per al client executant la compra dels actius seleccionats en els passos anteriors. L’assessor fa un seguiment d’aquesta cartera mitjançant reequilibris i reajustaments periòdics. Exemple: s’executen les ordres de compra dels bons i accions i als 6 mesos es revisa amb l’assessor quin comportament porta amb una sèrie de gràfics i taules i es proposen els canvis necessaris per assegurar la consecució dels objectius.

 

Avantatges de comptar amb assessorament:

 

A més, existeixen una sèrie d’avantatges que atorguen un gran atractiu a l’assessorament financer per a tots aquells inversors que necessitin de certa ajuda en les seves decisions d’inversió:

  • Relació de rendibilitat-risc. Ajuda l’inversor en la consecució de la millor rendibilitat possible sense assumir un excés de risc i sempre dins del seu perfil inversor.
  • Ajuda en coneixements tècnics i seguiment de mercats. Suport de l’assessor amb coneixements tècnics que puguin millorar la presa de decisions i proveir amb informació fonamentada en analistes per tal d’actuar amb la informació i coneixement més amplis de l’entorn actual possible.
  • Disposició de l’assessor. Accés pràcticament il·limitat de l’inversor al seu assessor per consultar-li qualsevol dubte que li pugui sorgir.
  • Possibilitat d’execució d’ordres amb més agilitat i alta precisió mitjançant els sistemes informàtics a l’assessorament.
  • Informació de l’evolució de la cartera. Actualització del comportament de la cartera de l’inversor amb la millor informació possible per poder prendre decisions en coherència.

La finalitat principal de l’assessorament financer és acompanyar l’inversor en el seu procés d’inversió i optimitzar la seva experiència.

Més formació financera

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.