Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

formació financera

Biaixos cognitius de l’inversor

Partim de la base que la teoria de les finances tradicionals assumeix que els inversors són racionals, adversos al risc i basen les decisions d’inversió en maximitzar la seva satisfacció d’obtenir guanys portant tot això a uns mercats eficients.

La realitat és que, en el moment d’invertir, aquestes suposicions en el comportament dels inversors no sempre es compleixen i els mercats no sempre són eficients. És per això que hem de ser conscients com a inversors de que existeixen biaixos cognitius i emocionals que influeixen a les nostres decisions d’inversió i ens podem equivocar o no prendre la decisió més adient.

Behavioral Finance:

Existeix un corrent financer, anomenat “Behavioral Finance”, que estudia psicològicament aquest tipus de biaixos i que els errors que provoquen en les decisions dels inversors no són aleatoris, sinó sistemàtics, es poden predir i evitar en la mesura del possible.

Així doncs, és fonamental que els inversors coneguin quins són els biaixos cognitius i emocionals que hi ha, en què consisteixen i com poder evitar-los per prendre les decisions d’inversió de la manera més racional possible i que s’ajusti a les necessitats i objectius de cada inversor.

Tenim dos tipus de biaixos que ens poden influir en les nostres decisions d’inversió:

  • Cognitius: es produeixen normalment per dur a terme un raonament erroni fruit d’un procés incorrecte de la informació i fallada de records passats. Com es poden minimitzar? Amb més pràctica de l’inversor i l’obtenció d’una millor informació.
  • Emocionals: es produeixen per la influència de sentiments o que els inversors es guien per impulsos o intuïcions. Com es poden minimitzar? Tractant d’apel·lar a la part més racional de l’inversor quan s’identifiqui un tipus de biaix d’aquest estil.

Dins dels biaixos cognitius identifiquem els més habituals:

  1. Biaix conservador: quan els inversors, en un principi, amb la informació que disposen formen una opinió racional, però quan reben nova informació que pot canviar la seva visió o previsió, prefereixen mantenir-se amb la inicial i això els pot portar a prendre una decisió errònia. Possible error: mantenir una inversió massa temps.
  2. Biaix de confirmació: l’inversor cerca o tergiversa nova informació que doni suport a la seva visió o previsió inicial i el que contradigui això, tendirà a ser ignorat o menys valorat. Possible error: concentrar en excés la cartera per creure que les seves idees són correctes.
  3. Biaix de representativitat: l’inversor creu que el comportament passat es mantindrà i la nova informació que obtingui la classificarà en funció d’això. Possible error: pensar que una inversió ha de tenir el mateix comportament que en el passat i que en el següent període sigui pitjor per un error en la interpretació de la informació.
  4. Biaix d’il·lusió de control: els inversors pensen que tenen control o influència sobre esdeveniments quan no és així. Possible error: realitzar una operació més del necessari per excés de confiança i pensant que l’inversor té el control del resultat.
  5. Biaix retrospectiu: l’inversor tendeix a filtrar els records del passat de manera selectiva. Possible error: pensar que es podia haver anticipat un esdeveniment i haver actuat en funció d’això.

Com a biaixos emocionals identifiquem els més habituals:

  1. Biaix d’aversió a les pèrdues: els inversors lamenten més una pèrdua que els satisfà un guany. Possible error: incórrer molt risc mantenint actius que han perdut gran part del seu valor per por d’assumir una pèrdua.
  2. Biaix d’excés de confiança: els inversors sobreestimen les seves capacitats en el moment de prendre decisions d’inversió. Possible error: no mesurar bé el risc cercant un excés de rendibilitat. No diversificar.

Més formació financera

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.