Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Inversió per objectius

Augmentar el meu Patrimoni

Si cerques l’augment del teu patrimoni per fer front a futures despeses, combatre la inflació o estalviar per a la jubilació, et mostrem les diferents alternatives que posem a la teva disposició des de GVC Gaesco perquè puguis assolir l’objectiu que et proposis.

Comença a planificar el teu estalvi i assoleix els teus objectius de futur

Planificar el teu estalvi i les teves inversions és  fonamental per aconseguir els teus objectius o cobrir les despeses imprevistes o derivades de les teves necessitats futures.

Adapta la teva cartera d’inversió al teu perfil de risc i objectius amb els nostres portfolios ready-made pensats per a l’augment del teu patrimoni a llarg termini.

Fonaments d'inversió

Abans de dur a terme qualsevol tipus d’inversió és necessari considerar una sèrie de principis essencials:

1

Objectiu de la inversió

És important fixar les fites per les quals s'està invertint. D'aquesta manera, serà més senzill determinar les polítiques d'inversió que ens permetin assolir aquests objectius.

2

Horitzó temporal

L'horitzó temporal és el temps de què disposa l'inversor per mantenir el seu capital invertit. Sempre és recomanable tenir un horitzó temporal de llarg termini per evitar les fluctuacions dels mercats a curt termini.

3

Aversió al risc

L'aversió al risc constitueix la capacitat que té l'inversor d'assumir una major incertesa en les seves inversions. Aquesta aversió al risc és el principal determinant del perfil de l'inversor.

Carteres d'inversió perfilades

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Coneixes quin és el teu perfil d'inversor?

Optimitza les teves inversions, coneixent quin és el nivell de risc que estàs disposat a assumir.

Prudent

Un perfil prudent cerca l'estabilitat patrimonial i alhora una protecció davant la inflació sense córrer gaire risc. Per a això, assumeix rendibilitats més reduïdes però amb un nivell de fluctuació menor.

equilibrat

Un perfil equilibrat espera un creixement del seu capital relativament predictible però superior al dels dipòsits en efectiu. Està disposat a assumir un risc intermedi i acceptar algunes fluctuacions en els rendiments.

Decidit

Un perfil decidit espera que el seu capital creixi i està disposat a córrer un risc significatiu a curt termini. Desitja obtenir rendibilitats superiors i comprèn que pugui experimentar rendibilitats negatives ocasionals.

Agressiu

Un perfil agressiu espera que el seu capital creixi a llarg termini, per obtenir al final del mateix una rendibilitat positiva considerable. Accepta el risc de pèrdua parcial del seu capital en el curt termini, per aconseguir guanys a llarg termini.

Més inversió per objectius

Preparar la meva jubilació

Preparar la meva jubilació

• Menys de 40 anys
• Entre 40 i 55 anys
• Més de 55 anys
consultar

Maximitzar els meus dividends

Maximitzar els meus dividends

• Renda Variable
• Renda Fixa
• Mixtos
consultar

Trobar Alternatives a liquiditat

Trobar Alternatives a liquiditat

• Renda Fixa
• Alternatives
consultAR

Augmentar el meu Patrimoni

Augmentar el meu patrimoni

• Invertir per mí mateix
• Invertir amb ajuda
CONSULTAR

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.