Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Tarifes

Opera en tota la nostra gamma de productes d’inversió amb una de les comissions més ajustades del mercat

Tarifes
d'Intermediació

Import Canal electrònic Canal telefònic o presencial
Fins a 4.000 € 3,50 €
Tarifa Plana
0,25%
Mínim 9,00 €
De 4.000 a 40.000 € 8,00 €
Tarifa Plana
0,25%
Mínim 9,00 €
Més de 40.000 € 0,08%
Sobre efectiu
0,25%
Mínim 9,00 €

En mercats espanyols, es repercutirà al Client addicionalment un cost de compensació de 0,12€ per execució i un cost de liquidació de 0,35€ per operació
aplicats per l'entitat liquidadora, els cànons de borsa https://www.bolsamadrid.es/docs/Miembros/TarifasRectoras.pdf i l'Impost sobre Transaccions Financeres en aquelles operacions i valors en què sigui d'aplicació.

Import Canal electrònic Canal telefònic o presencial
Fins a 30.000 € 15,00 €
Tarifa Plana
0,25%
Mínim 25,00 €
Més de 30.000 € 0,15%
Sobre efectiu
0,25%
Mínim 25,00 €

En mercats internacionals, les tarifes són amb costos inclosos, únicament es carregarà al Client les taxes i cànons especials de cada país.

Pots consultar els mercats internacionals en els quals s'aplica aquestes tarifes al document detallat de tarifes aplicables.

Canal Telefònic o Presencial % Sobre efectiu Mínim
Compra o venda de valors de Renda Fixa en mercats nacionals electrónicos 0,20% 12,00 €
per execució
Compra o venda de valors de Renda Fixa en altres mercats 0,30% 50 €
per ordre

En mercats nacionals electrònics, es repercutirà al Client addicionalment un cost de liquidació de 3,50€ per operació aplicats per l'entitat liquidadora i
els costos de contractació de mercat INSTRUCCIÓ 2/96 SOBRE LES COMPETÈNCIES I NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE SUPERVISIÓ I
VIGILÀNCIA. (bmerf.es)

En altres mercats, les tarifes són amb costos inclosos.

Derivat Canal electrònic Canal telefònic o presencial
Futurs IBEX 35 PLUS 4,00 € 12,00 €
Futurs i opcions DAX i EUROSTOXX 4,00 € 12,00 €
Futurs Bund, Bobl i Shatz 4,00 € 12,00 €
Opcions Bund, Bobl i Shatz No disponible 4,00 €
Opcions sobre accions Eurex i Monep No disponible 4,00 €
Futurs IBEX 35 MINI 1,50 € 8,00 €
Opcions IBEX 35 MINI 1,00 € 8,00 €
Futurs i opcions renda variable nacional (*) 0,80 € 8,00 €
Futurs DAX MINI 1,50 € 8,00 €
Futurs Ibex 35 Micro 0,60 € 8,00 €
Futurs CME Mini SP500, Mini Nasdaq, Mini Russell 2000 5,00 $ 15,00 $
Futurs CME Micro Sp500, Micro Nasdaq i Micro Russell 2000 1,25 $ 10,00 $
Futurs i Opcions CBOE Accions USA i Opcions CME No disponible 5,00 $
Opcions CME Índexs Americans No disponible 5,00 $
Futurs Divises i Matèries Primeres 9,00 $ 20,00 $
Futurs DAX Micro 0,60 € 8,00 €
Futurs Eurostoxx Micro 0,60 € 8,00 €

(*) Tarifes amb costos inclosos excepte per a l’operativa en opcions i futurs de renda variable nacional (MEFF); es repercutiran al Client els costos de liquidació del mercat publicats en https://www.meff.es/esp/Tarifas-Fees-MEFF i poden ser modificats en qualsevol moment (generalment amb caràcter anual).

Tarifes
d'assessorament

Patrimoni mitjà de la cartera % Comissió sobre el patrimonio mitjà
De 50.000 € a 150.000 € 0,80 % anual
De 150.000 € a 300.000 € 0,65 % anual
Més de 300.000 € 0,50 % anual

A les tarifes d'assessorament no s’inclouen les despeses de custòdia, intermediació o d'altres que es puguin prestar al Client, que seran
facturats apart d'acord amb les tarifes exposades en aquest fullet. En el cas de la custòdia sobre Fons d'Inversió en el servei d'assessorament recurrent independent, es facturarà una tarifa especial reduïda del 0,05% trimestral.

Patrimoni mitjà de la cartera % Comissió sobre el patrimoni mitjà
De 1.000.000 € a 5.000.000 € 0,40 % anual
Més de 5.000.000 € 0,30 % anual

A les tarifes d'assessorament no s’inclouen les despeses de custòdia, intermediació o d'altres que es puguin prestar al Client, que seran
facturats apart d'acord amb les tarifes exposades en aquest fullet. En el cas de la custòdia sobre Fons d'Inversió en el servei d'assessorament recurrent independent, es facturarà una tarifa especial reduïda del 0,05% trimestral.

Tarifes de
gestió

Patrimoni mitjà de la cartera % Comissió sobre el patrimoni mitjà
De 60.000 € a 150.000 € 1,15% anual + 10% éxit
De 150.000 € a 300.000 € 1,00% anual + 10% éxit
Més de 300.000 € 0,80% anual + 10% éxit

A les tarifes de gestió discrecional de carteres no s’inclouen les despeses de custòdia o intermediació o altres que puguin prestar-se al Client, que seran facturades a part segons les tarifes exposades en aquest fullet.

La tarifa d’èxit s’aplicarà un cop l’any sobre la revalorització de la cartera gestionada. Aquesta revaloració serà el resultat de comparar el valor efectiu de la cartera a 1 de gener – o data d’inici si fos posterior – amb el 31 de desembre de cada any, restant les aportacions i sumant les detraccions efectuades en el període. Aquesta comissió, quedarà exempta de remunerar-se per part del Client, quan la revalorització obtinguda a l’esmentat compte durant el període, no hagi estat superior a la major valoració del patrimoni gestionat des del moment en què va començar a prestar-se el servei de gestió de cartera al compte de valors i efectiu del Client. No obstant això, la major revaloració assolida al patrimoni gestionat del Client, vincularà a GVC Gaesco Valores durant períodes de cinc anys, per al càlcul d’aquesta comissió.

Patrimoni mitjà de la cartera % Comissió sobre el patrimoni mitjà
De 60.000 € a 150.000 € 0,75% anual
De 150.000 € a 300.000 € 0,60% anual
Més de 300.000 € 0,40% anual

A les tarifes de gestió discrecional de carteres no s’inclouen les despeses de custòdia o intermediació o altres que puguin prestar-se al Client, que seran facturades a part segons les tarifes exposades en aquest fullet.

Patrimoni mitjà de la cartera % Comissió sobre el patrimoni mitjà
De 1.000.000 € a 3.000.000 € 0,40 % anual
Més de 3.000.000 € 0,30 % anual

A les tarifes de gestió discrecional de carteres no s’inclouen les despeses de custòdia, intermediació o d’altres serveis que puguin prestar-se al Client, que seran facturades a part segons les tarifes exposades en aquest fullet. 

Tarifes de Custòdia i Administració de Valors

Import % Trimestral sobre efectiu Mínim trimestral
De 0 € a 100.000 € 0,04 % 1,50 € per valor
De 100.000 € a 300.000 € 0,03 % 1,50 € per valor
Més de 300.000 € 0,025 % 1,50 € per valor

▪ Per al càlcul del tram de comissió aplicable per a la custòdia de Renda Variable i Renda Fixa, s'ha de tenir en compte el patrimoni mitjà total en el trimestre de la
cartera d'inversió.
▪ S' entén classe institucional d'una IIC a aquella classe que no té retrocessions de la comissió de gestió per la comercialització.
▪ S'entén per valors de Renda Variable en contingència aquells valors que es troben suspesos de negociació per fallida, instrucció judicial o altres motius contingents (inclosos títols físics o no cotitzats que es trobin en aquesta situació).

Import % Trimestral sobre nominal Mínim trimestral
De 0 € a 100.000 € 0,04 % 1,50 € per valor
De 100.000 € a 300.000 € 0,03 % 1,50 € per valor
Més de 300.000 € 0,025 % 1,50 € per valor

▪ Per al càlcul del tram de comissió aplicable per a la custòdia de Renda Variable i Renda Fixa, s'ha de tenir en compte el patrimoni mitjà total en el trimestre de la cartera d' inversió.
▪ S' entén classe institucional d'una IIC a aquella classe que no té retrocessions de la comissió de gestió per la comercialització.
▪ S'entén per valors de Renda Variable en contingència aquells valors que es troben suspesos de negociació per fallida, instrucció judicial o altres motius contingents (inclosos títols físics o no cotitzats que es trobin en aquesta situació).

Import % Trimestral sobre nominal Mínim trimestral
Amb independència de l'import de cartera 0,00 % 2,50 € per valor

▪ Per al càlcul del tram de comissió aplicable per a la custòdia de Renda Variable i Renda Fixa, s'ha de tenir en compte el patrimoni mitjà total en el trimestre de la cartera d' inversió.
▪ S'entén classe institucional d'una IIC a aquella classe que no té retrocessions de la comissió de gestió per la comercialització.
▪ S'entén per valors de Renda Variable en contingència aquells valors que es troben suspesos de negociació per fallida, instrucció judicial o altres motius contingents (inclosos títols físics o no cotitzats que es trobin en aquesta situació).

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.