Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

formació financera

Riscos a tenir en compte a l’hora d’invertir

En el moment d’invertir, hi ha un component que acompanyarà els inversors durant tot el camí que és el risc. El risc és la incertesa associada al comportament que pugui tenir la inversió fruit de les pujades i baixades del mercat i l’actiu en qüestió, mesurat per mitjà de la volatilitat.

Per tal de valorar el risc, és clau per a un inversor tenir en compte dues premisses:

  • Totes les inversions pugen o baixen durant la seva vida, augmentant o disminuint el seu valor i el principal risc que afronta un inversor és que podria recuperar menys dels diners invertits.
  • Com més risc assumeixi l’inversor, més gran és la rendibilitat que podria obtenir amb la seva inversió, però també més gran pot ser la pèrdua.

Ara que coneixem les dues claus del risc d’una inversió, el primer pas per a un inversor és definir quin ha de ser el seu perfil de risc atès que serà fonamental per prendre les seves decisions i marcarà el camí de la seva vida com a inversor.

Per a això, l’inversor haurà de tenir en compte dues variables:

  • Relació de rendibilitat-risc des del punt de vista dels actius a escollir. Haurà de decidir la rendibilitat que vol aconseguir i el risc que està disposat a assumir quant als actius o vehicles d’inversió a triar. Hi ha actius que poden oferir una rendibilitat superior a d’altres, però que comporten més risc.
  • Volatilitat durant la inversió des del punt de vista de la cartera a construir. Per construir la seva cartera, haurà de veure amb quines pujades i baixades del mercat i de les seves inversions se sent més còmode. No és el mateix una cartera que aporti una rendibilitat però que pugui tenir més variació fins a aconseguir-la, que una cartera que fluctuï menys fins a aconseguir el rendiment desitjat.

Així doncs, després que l’inversor respongui a aquestes dues qüestions coneixent els riscos bàsics que assumeix, sabrà el seu perfil de risc inversor que podrà anar des de més conservador fins a més agressiu i, en funció d’això, podrà prendre d’una manera més racional i conscient les seves decisions d’inversió per tenir una experiència el més satisfactòria possible.

Finalment, quan els inversors saben quin és el seu perfil de risc i afronten les decisions d’inversió, han de conèixer els riscos principals dels mercats als quals s’enfronten un cop invertits:

  • Risc de mercat/sistemàtic: pujades i baixades del mercat per factors exògens que influeixen en el seu comportament com pot ser l’evolució de l’economia i de la política de les diferents regions o les decisions dels bancs centrals. Exemple: si un inversor té un producte de renda fixa a la seva cartera, les decisions del banc central influiran en les fluctuacions d’aquesta inversió.
  • Risc de preu: fluctuació en el preu dels actius que tingui un inversor en cartera. Exemple: una acció d’una empresa que tingui un inversor a la seva cartera variarà el seu preu d’un dia per l’altre fruit de la seva cotització.
  • Risc de liquiditat: la liquiditat és la facilitat amb què un actiu es converteix en diners sense perdre el valor que té en el moment que es decideix fer-lo líquid i, per tant, reduint el benefici de l’inversor. Exemple: un inversor té una acció que és poc líquida al mercat, quan decideixi vendre a un preu concret, pot trobar-se amb que no ho pot fer i ven a un preu inferior.
  • Risc de divisa: risc al qual s’enfronta un inversor quan inverteix en un actiu en una moneda diferent de la seva. Aquest pot beneficiar o perjudicar l’inversor en funció dels moviments de la divisa estrangera i la de l’inversor. Exemple: un inversor en euros que inverteix en un actiu en dòlars, si el dòlar puja durant la vida de la inversió, en anar a recuperar els diners, la rendibilitat serà l’obtinguda per l’actiu més el benefici per la pujada del dòlar. En cas que el dòlar baixi, es produiria l’efecte contrari.

Més formació financera

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.