Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

formació financera

Estalvi vs. Inversió  

Quan un inversor es planteja acomplir uns objectius econòmics a la seva vida, li pot sorgir el dubte entre estalvi i inversió, quina és la millor manera de fer-ho i quina és la diferència entre ambdós conceptes que condueixen a incrementar el patrimoni per assolir aquests objectius.

Explicarem, a continuació, en què consisteix cadascun d’ells, amb quins horitzons temporals es poden utilitzar i amb quin tipus d’objectius d’un inversor poden encaixar i com.

 

Estalvi

 

Concepte: ajut a protegir el nivell de vida de les persones davant de situacions de pèrdua o reducció d’ingressos en el futur.

Horitzó temporal: l’estalvi es pot enfocar tant a curt com a llarg termini en funció dels objectius que vulgui complir la persona.

Objectius curt termini: si l’horitzó temporal és curt, l’estalvi ha d’anar enfocat a preservar el capital de què es disposa i per això, acumular i mantenir la liquiditat mitjançant l’efectiu en comptes o dipòsits bancaris o productes d’inversió molt propers a la liquiditat.

Objectius llarg termini: si l’horitzó temporal és llarg, l’estalvi ha d’anar enfocat a l’increment del capital de què es disposa perquè el temps fins que arribi el moment de fer front a aquest objectiu fixat permet assumir algun grau de risc. Per exemple, si estem estalviant per a la nostra jubilació, es poden utilitzar productes com els plans de pensions o els PIAS que s’encarreguen de gestionar el patrimoni, combinant diferents classes d’actius i començant amb un risc més elevat que a mesura que s’acosta a la data fixada es necessitarà per tractar de conservar el capital que es necessitarà.

 

Inversió

 

Concepte: permet a una persona incrementar el seu capital “posant a treballar” els diners dels què disposa per generar un rendiment. L’inversor assumeix un risc en renunciar a disposar dels seus diners i exigeix una “prima” per invertir-lo, que és la rendibilitat.  Com més risc s’assumeix, s’espera obtenir una major rendibilitat.

Horitzó temporal: la inversió es pot enfocar tant a curt com a mitjà i llarg termini en funció dels objectius que vulgui assolir l’inversor.

Objectius: en el cas d’invertir, l’horitzó temporal més que influir en el producte a escollir, influeix en el perfil de risc de l’inversor i la composició de la cartera, amb la possibilitat d’utilitzar bons, accions, fons d’inversió, ETF o derivats.

 

Principals diferències:

 

El destí dels diners. Mentre que en l’estalvi la clau és on es diposita aquests diners cercant “preservar-los”, en la inversió és el risc que s’assumeix amb ells, cercant “incrementar-los”.

Horitzó temporal. Tot i que també hi ha objectius d’estalvi de llarg termini, l’estalvi sol perseguir objectius més a curt termini, mentre que la inversió persegueix objectius més a mitjà i llarg termini.

Ús del capital. Mentre la cerca en l’estalvi és la preservació del capital, en la inversió és l’apreciació del capital.

Efecte de la inflació. Mentre que la inflació perjudica els estalvis amb objectius a curt termini erosionant el valor d’aquests diners, la inversió protegeix de la inflació tractant de generar un rendiment que la superi.

Més formació financera

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.