GVC GAESCO T.F.T., FI

Política d'Inversió
El sector tecnològic és un sector clarament de "creixement". Els altres dos tenen un biaix més de "valor" i les taxes de creixement són més moderades. No obstant això, generen molta caixa i paguen elevats dividends, el que estabilitza el retorn. Fons inverteix en una selecció de 70 a 80 títols. El sector tecnològic és el més ponderat, seguit pel de farma i el de telecomunicacions. La mínima inversió per sector és del 20%. Tenint en compte la conjuntura actual del mercat, el Fons manté una inversió constant en futurs comprats del Nasdaq. Aquests derivats no tenen com a objectiu l'especulació sinó l’increment de l'exposició al mercat. Es mantindran en el Fons fins que els mercats no tornin a valorar-se al preu que GVC Gaesco estima. Al sector de Telecoms no només s'inclouen empreses de telefonia, també hi ha empreses productores i comercialitzadores de cable, per exemple, donat el creixement que estan experimentant aquests darrers mesos. Ej: Kabel Deutschland. El sector Farma el componen, a part de les clàssiques farmacèutiques, empreses de biotech. Es tracta del “Concepte Salut". El sector Tecnològic també és molt ampli. En el moment d'invertir també es valora l'efecte divisa. El gestor creu que pot aportar rendibilitat al fons. Per aquest motiu, es gestiona l'exposició (no la cobertura) en funció de la visió dels analistes sobre el tipus de canvi de la divisa. Actualment, el Fons té una exposició a no euro del 62% (al voltant de 2/3 parts). El Fons té una rotació molt baixa. Serà motiu de reemborsament un valor que ja hagi arribat al seu valor fonamental. De la mateixa manera, si al mercat hi ha una oportunitat millor pel que fa a descompte i potencial, s'incorporarà a la cartera. Podrà operar en futurs, opcions i en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió. Percentatge mínim del 85% del seu patrimoni invertit. DETALLS: L'Índex de Referència és la mitjana simple dels tres índexs sectorials de la família DJ Stoxx: DJ Europe STOXX Telecommunications, DJ Europe STOXX Pharmaceutical i DJ Europe STOXX Technology. Malgrat ser un Benchmark europeu, les inversions es realitzen a tot el món. La ponderació de cadascun dels tres sectors pot fluctuar entre un mínim del 20% i un màxim del 45%. (*) Modificació política d'inversió 01/04/1999.
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Cecabank S.A
D. Llançament
12/12/1997
Valor Liquidatiu
14,6833 (18/07/2024)
Índex Ref.
Media simple de DJ Europe STOXX Telecommunications, DJ Europe STOXX Pharmaceutical y DJ Europe STOXX Technology
Divisa
EUR
ISIN
ES0138984036
Bloomberg
FONVAL2 SM
Liquiditat
Diària

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.