Filosofia de Gestió

El nostre ADN: gestió activa i enfocament fonamental, aprofitant les ineficiències del mercat per a l'obtenció de retorns positius.

Filosofia de Gestió

El nostre ADN: gestió activa i enfocament fonamental, aprofitant les ineficiències del mercat per a l'obtenció de retorns positius.

Conegui la nostra filosofia de gestió per a cada classe d'actiu.

 

Renda Variable

El nostre objectiu:

Maximitzar la rendibilitat i batre els índexs de referència. La inversió en les IIC està subjecta a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en instruments financers, de manera que el valor liquidatiu i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i es pot donar la possibilitat de que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment. Pretendre batre als índexs de referència no implica aconseguir-ho.
 

Gestió activa:
 

 • Identificació d'empreses: més de 150 reunions anuals amb personal directiu d'empreses per a identificar aquelles companyies amb:
  • Clara especialització en la seva activitat.
  • Bon posicionament de mercat.
  • Sòlid control accionarial.
  • Equip gestor amb vocació a llarg termini.
    
 • Enfocament fonamental:
  • Valoració fonamental de les empreses, computant el seu descompte fonamental i monitorar el cicle de vida d'aquest descompte.
  • Maximització del descompte fonamental de la cartera en cada moment com a principal font de la tornada potencial.

Procés d'inversió

01 Identificació d'empreses

Determinació de la solidesa del negoci i de la posició competitiva de l'empresa.

 • Consistència de l'activitat empresarial
 • Especialització de l'activitat
 • Lideratge en el seu sector
 • Fonts clares de generació de beneficis
 • Estabilitat de marges
 • Sostenibilitat dels cash flows lliures operatius
 • Grau d'internacionalització
 • Adequació de l'estructura financera

0Anàlisi Qualitatiu

Anàlisi de la consistència de l'equip directiu mitjançant reunions one to one.

 • Visió a mitjà i llarg termini de l'equip directiu.
 • Credibilitat de l'equip directiu. Gerència de qualitat.
 • Estructura accionarial.
 • Anàlisi dels cicles interns de l'activitat empresarial.

03 Valoració Fonamental

Anàlisi de les expectatives de rendibilitat.

 • Expectatives de vendes, marges i resultats
 • Anàlisi dels cicles interns de l'activitat empresarial
 • Valoració del negoci: Descompte de fluxos de caixa operatius
 • Anàlisi dels descomptes fonamentals de les empreses
 • Monitoratge dels cicles de vida dels descomptes
 • Revisió trimestral
   

04 Client Experience

Percepció del Client.

 • Experiència com a Client (sempre que sigui possible).

05 Construcció de la Cartera

Optimització de la cartera.

 • Gestió “Bottom Up”
 • Maximització del descompte fonamental de la cartera
 • Baixa rotació
 • Gestió activa: Tracking error ampli
 • Monitoratge permanent de la cartera
 • Monitoratge dels cicles interns de mercat
 • Test de liquiditat de la cartera

 

Retorn Absolut

Objectius:
 

Protecció i optimització del patrimoni.

1r Limitar la variabilitat del valor liquidatiu en entorns molt negatius de Mercat.

2n Maximitzar la rendibilitat. La inversió en les IIC està subjecta a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en instruments financers, de manera que el valor liquidatiu i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i es pot donar la possibilitat de que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.


Enfocament diferencial:


D'acord amb el Behavioral Finance. Es detecta i aprofita la tipologia d'ineficiències de mercat:

 • Amb caràcter universal.
 • Que tinguin perdurabilitat en el temps.
 • Amb un comportament humà reiterat com a última explicació. El Behavioral Finance ajuda a explicar per què i com els Mercats poden ser ineficients. Partim de la teoria que tots els agents que intervenen als mercats financers poden ser no-racionals en moments determinats.

 

Enfocament quantitatiu: I+D
 

 • Tècniques quantitatives pròpies desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco Gestió (equip intern).).
 • Equip d'I+D de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (equip extern).
 • Contrast de les ineficiències per un període no inferior a 25 anys, validant-les en entorns molt diferents de mercat..
 • Optimització i implementació de les ineficiències.

Gráfico Enfoque cuantitativo del Retorno Absoluto

 

Renda Fixa

Objectiu


Rendibilitats atractives (en termes d'ingressos i de creixement de la inversió) a través de tot el cicle econòmic. La inversió en les IIC està subjecta a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en instruments financers, de manera que el valor liquidatiu i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i es pot donar la possibilitat de que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.

 

Gestió activa
 

 • De l'exposició a tipus d'interès i de crèdit.
 • Cerca de Valor entre els diferents tipus d'actius de renda fixa en termes de spread de crèdit.
 • Posicions de Valor Relatiu (diferents emissors o diferents trams d'una corba).
 • Cartera:
  • Estructural: busca rendibilitats significatives, que s'anirà modulant en funció de l'evolució dels mercats.
  • Tàctica en posicions de trading amb percentatges dinàmics en funció de la inversió en cartera estructural. 
 • Gestió del risc: reducció del risc mitjançant eines de cobertura (majoritàriament per cobrir risc de tipus d'interès i/o de crèdit) i/o mitjançant l'ús actiu dels nivells de liquiditat.

Procés d'inversió

1. Anàlisi de la situació Macro i del Cicle Econòmic
2. Elecció Sectorial i Geogràfica
3. Nivell d'exposició a tipus d'Interès i Crèdit
4. Anàlisi bottom-up
5. Construcció de la Cartera

 • Gestió "Bottom Up", partint d'un enfocament macroeconòmic a nivell d'Asset Allocation.
 • Cerca de bons que ofereixen valor en termes de spread de crèdit
 • Cartera estructural més concentrada. A mesura que augmentem el risc de crèdit, les posicions es diversifiquen més.
 • Gestió activa. En termes de gestió no seguim a l'índex
 • Gestió de Valor Relatiu: posicions no direccionals dins de la mateixa corba i entre diferents corbes.
 • Monitoratge permanent de la cartera.


Necessita més informació? Posi's en contacte amb nosaltres, de bon grat l'ajudarem.

CONTACTI AMB NOSALTRES

 

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.