Filosofia de Gestió

El nostre ADN: gestió activa i enfocament fonamental, aprofitant les ineficiències del mercat per a l'obtenció de retorns positius.

Filosofia de Gestió

El nostre ADN: gestió activa i enfocament fonamental, aprofitant les ineficiències del mercat per a l'obtenció de retorns positius.

Conegui la nostra filosofia de gestió per a cada classe d'actiu.

 

Renda Variable

El nostre objectiu:

Maximitzar la rendibilitat i batre els índexs de referència.

Gestió activa:
 

 • Identificació d'empresas: més de 150 reunions anuals amb personal directiu d'empreses per a identificar aquelles companyies amb:
  • Clara especialització en la seva activitat.
  • Bon posicionament de mercat.
  • Sòlid control accionarial.
  • Equip gestor amb vocació a llarg termini.
    
 • Enfocament fonamental:
  • Valoració fonamental de les empreses, computant el seu descompte fonamental i monitoritzant el cicle de vida d'aquest descompte.
  • Maximització del descompte fonamental de la cartera en cada moment com a principal font de la tornada potencial.

Procés d'inversió

01 Identificació d'empreses

Determinació de la solidesa del negoci i de la posició competitiva de l'empresa.

 • Consistència de l'activitat empresarial
 • Especialització de l'activitat
 • Lideratge en el seu sector
 • Fonts clares de generació de beneficis
 • Estabilitat de marges
 • Sostenibilitat dels cash flows lliures operatius
 • Grau d'internacionalització
 • Adequació de l'estructura financera

0Anàlisi Qualitatiu

Anàlisi de la consistència de l'equip directiu mitjançant reunions one to one.

 • Visió a mig i llarg termini de l'equip directiu.
 • Credibilitat de l'equip directiu. Gerència de qualitat.
 • Estructura accionarial.
 • Anàlisi dels cicles interns de l'activitat empresarial.

03 Valoració Fonamental

Anàlisi de les expectatives de rendibilitat.

 • Expectatives de vendes, marges i resultats
 • Anàlisi dels cicles interns de l'activitat empresarial
 • Valoració del negoci: Descompte de fluxos de caixa operatius
 • Anàlisi dels descomptes fonamentals de les empreses
 • Monitorització dels cicles de vida dels descomptes
 • Revisió trimestral
   

04 Client Experience

Percepció del Client.

 • Experiència com a Client (sempre que sigui possible).

05 Construcció de la Cartera

Optimizació de la cartera.

 • Gestió “Bottom Up”
 • Maximització de l'descompte fonamental de la cartera
 • Baixa rotació
 • Gestió activa: Tracking error ampli
 • Monitorització permanent de la cartera
 • Monitorització dels cicles interns de mercat
 • Test de liquiditat de la cartera

 

Retorn Absolut

Objectius:
 

Protecció i optimització del patrimoni.

1r Limitar la variabilitat del valor liquidatiu en entorns molt negatius de Mercat.

2n Maximitzar la rendibilitat
 

Enfocament diferencial:


D'acord amb el Behavioral Finance. Es detecta i aprofita la tipologia d'ineficiències de mercat:

 • Amb caràcter universal.
 • Que tinguin perdurabilitat en el temps.
 • Amb un comportament humà reiterat com a última explicació. El Behavioral Finance ajuda a explicar per què i com els Mercats poden ser ineficients. Partim de la teoria que tots els agents que intervenen als mercats financers poden ser no-racionals en moments determinats.

 

Enfocament quantitatiu: I+D
 

 • Tècniques quantitatives pròpies desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco Gestió (equip intern).).
 • Equip d'I+D de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (equip extern).
 • Contraste de las ineficiencias por un periodo no inferior a 25 años, validant-les en entorns molt diferents de mercat..
 • Optimització i implementació de les ineficiències.

Gráfico Enfoque cuantitativo del Retorno Absoluto

 

Renda Fixa

Objetiu


Rendibilitats atractives (en termes d'ingressos i de creixement de la inversió) a través de tot el cicle econòmic.

 

Gestió activa
 

 • De l'exposició a tipus d'interès i de crèdit..
 • Cerca de Valor entre els diferents tipus d'actius de renda fixa en termes de spread de crèdit.
 • Posicions de Valor Relatiu (diferents emissors o diferents trams d'una corba).
 • Cartera:
  • Estructural: busca rendibilitats significatives, que s'anirà modulant en funció de l'evolució dels mercats.
  • Tàctica en posicions de trading amb percentatges dinàmics en funció de la inversió en cartera estructural..  
 • Gestió del risc: reducció del risc mitjançant eines de cobertura (majoritàriament per cobrir risc de tipus d'interès i/o de crèdit) i/o mitjançant l'ús actiu dels nivells de liquiditat.

Procés d'inversió

1. Anàlisi de la situació Macro i de l'Cicle Econòmic
2. Elecció Sectorial i Geogràfica
3. Nivell d'exposició a tipus d'Interès i Crèdit
4. Anàlisi bottom-up
5. Construcció de la Cartera

 • Gestió "Bottom Up", partint d'un enfocament macroeconòmic a nivell d'Asset Allocation.
 • Cerca de bons que ofereixen valor en termes de spread de crèdit
 • Cartera estructural més concentrada. A mida que augmentem el risc de crèdit, les posicions es diversifiquen més.
 • Gestió activa. En termes de gestió no seguim a l'índex
 • Gestió de Valor Relatiu: posicions no direccionals dins de la mateixa corba i entre diferents corbes.
 • Monitorització permanent de la cartera..


Necessita més informació? Posi's en contacte amb nosaltres, de bon grat l'ajudarem.

CONTACTI AMB NOSALTRES

 

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada Fons d'Inversió on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productos i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.