NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV

Política d'Inversió
La SICAV podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través d'IIC, en actius de Renda Variable i de Renda Fixa sense que hi hagi predeterminació pel que fa als percentatges d'inversió en cada classe d'actiu, podent estar la totalitat del seu patrimoni invertit en Renda Fixa o en Renda Variable. Dins de la Renda Fixa, a més de valors, s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en Entitats de Crèdit de la UE o que compleixin la normativa específica de solvència i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids. Perfil de risc de la societat i del inversor: 7, en una escala del 1 al 7.
Perfil Risc
4
E. Dipositària
BNP Paribas, S.A
Valor Liquidatiu
19,1021 (19/06/2024)
ISIN
ES0109716037

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada SICAV en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Les SICAVs impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de SICAV, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de SICAV s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Les SICAVs poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.