PATRIMONIALISTA, P.P.

Es tracta d'un Fons d'Inversió de Retorn Absolut monoestrategia directe. El Fons té com a objectiu la protecció i l'optimització del patrimoni a mitjà termini. Per això, aplica unes tècniques de gestió pròpies, desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco, sistematitzades i optimitzades durant un període de backtesting de 18 anys (entre desembre de 1988 i desembre de 2006). El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que els mercats es van tornant més saludables i desinvertint a mesura que els mercats es degraden, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu. La inversió es distribueix entre actius sense risc (ETFs de Renda Fixa i Mercat Monetari) i actius amb risc (ETFs de Renda Variable), en funció del context del mercat i les perspectives econòmiques. El rang d'inversió en cadascuna de les dues classes d'actius és molt ampli (0% -100%), la qual cosa proporciona una gran flexibilitat i agilitat per adaptar-se a les fluctuacions dels mercats. A l'hora d'invertir té en compte diferents factors com la Renda Variable, les Divises i el Mercat monetari.

Perfil Inversor
Patrimonialista, FP va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc conservador / moderat, que busquen l'obtenció d'una rendibilitat amb independència de l'evolució dels mercats financers. Per això, estaran disposats a tolerar fluctuacions en el seu patrimoni derivades de la volatilitat dels mercats financers. No obstant això, atès que els objectius del Fons són la protecció del patrimoni, l'estabilitat del retorn i l'optimització de la inversió, la volatilitat anualitzada no serà, en situacions normals de mercat, superior al 6%.
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Pensions, SGFP
E. Dipositària
BNP Paribas
D. Llançament
04/01/2011
Valor Liquidatiu
11,0803 (28/09/2023)
Cod. DGS
N4509

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.