PARETURN GVC GAESCO 300 PLACES GLOBAL EQUITY I-B (EUR)

Política d'Inversió
El subfons Pareturn GVC Gaesco 300 Places Global Equity Fund, invertirà en companyies que ofereixin serveis o activitats al turisme global, és a dir al turisme que es desplaça a un altre país diferent del país d'origen. Les companyies poden pertànyer a diferents sectors: aerolínies, hotels, aeroports, trens, lloguer de vehicles, restaurants, creuers, tour operadors, o qualsevol altra companyia que presti els seus serveis en algun dels 300 llocs més visitats del món pel turista global.
L'exposició a la Renda Variable serà com a mínim del 85% i en situacions normals de mercat assolirà el 100%.
La resta d'actius del subfons s'invertiran en instruments del mercat monetari o en bons investment grade a curt termini amb un venciment no superior a dos anys.
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex STOXX GLOBAL 1800 Travel & Leisure USD, únicament com a terme comparatiu.
Classe I-B
Categoria
Global
Perfil Risc
5
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA/ Waystone Management Company (Lux) S.A.
E. Dipositària
BNP Paribas
D. Llançament
31/05/2023
Índex Ref.
STOXX GLOBAL 1800 TRAVEL & Leisure index
Divisa
EUR
ISIN
LU1954206881
Bloomberg
---
Liquiditat
Diària
Comissió gestió
0,75%
Inversió min.
1 € institucional
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.