PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN MID CAP EQUITY FUND R-B (EUR)

Política d'Inversió
L'objectiu del Subfons PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEA MID CAP EQUITY FUND serà invertir entre el 75% i el 100% dels seus actius en empreses Mitjanes que cotitzen en qualsevol borsa i/o d'un altre mercat a Europa, conforme a la llei 2010, o tenir la seva principal activitat econòmica a Europa. El Fons és un fons de renda variable. L'índex de referència del Subfons és l'índex STOXX EUROPE 600 (índex SXXP de codi Bloomberg Índex). En el moment d'entrar a la cartera del Subfondo, la capitalización de mercat de la societat ha de ser inferior o igual a 5.000 milions d'euros. La resta dels actius de la cartera del Subfons s'invertirà en el mercat monetari o en renda fixa. Poden ser públics o privats amb una qualificació mínima de grau d'inversió segons les qualificacions de S&P. La durada mitjana de la cartera de renda fixa no pot superar els 2 anys.
Classe R-B
Categoria
Renda Variable Europa
Perfil Risc
6
S. Gestora
GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA/ Waystone Management Company (Lux) S.A.
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services, Sucursal Luxemburgo
D. Llançament
23/07/2019
Índex Ref.
STOXX EUROPE 600 Index
Divisa
EUR
ISIN
LU1569896738
Bloomberg
PAMCBI1
Liquiditat
Diària
Comissió gestió
1.35% + 9%
Inversió min.
N/A
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.