ARMONY INVESTMENT FUND

Política d'Inversió
IIC comercialitzada només per a inversor institucional. L'objectiu del Subfons Armony Investment Fund és generar un creixement del capital a llarg termini a través d'una gestió activa i flexible. El Subfons pot invertir fins a un 100% en actius de renda fixa d'emissors públics o privats amb qualitat creditícia Investment Grade. Pot invertir fins a un 30% dels actius a High Yield. El ràting mitjà dels subfons de la cartera ha de ser com a mínim BB segons S & P o Ba3 segons Moodys. L'exposició en renda variable oscil·larà entre un 0 i un 50% en valors emesos per empreses de l'OCDE, sense cap limitació per capitalització i / o sectors econòmics. Pot invertir fins a un 30% en IIC UCITS o ETF.
Categoria
---
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió SGIIC /Kredietrust Luxembourg S.A.
E. Dipositària
KBL European Private Bankers
D. Llançament
04/04/2016
Índex Ref.
---
Divisa
EUR
ISIN
LU1388853720
Bloomberg
ARMAGEA LX
Liquiditat
Setmanal

Perfil Risc: 4/7

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.