PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND

Política d'Inversió
L'objectiu, no garantit, del Subfons PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND és generar una rendibilitat estable invertint en diferents mercats financers amb un enfocament multiestratègia i evitant les grans pèrdues dels mercats.  No obstant, el fet d’estar la inversió del Fons subjecta a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en instruments financers, fa que el valor liquidatiu i els rendiments obtinguts puguin experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i es pugui donar la possibilitat de que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment. L'índex de referència del Subfons és l'EURIBOR setmanal més un 2% anual. El Subfons fa servir diferents estratègies de diferent naturalesa. Es tracta d'un fons de rendibilitat absoluta multiestratègia que vol aprofitar les ineficiències de les finances conductuals. Feu servir estratègies de valor relatiu i estratègies oportunistes alhora. Cada estratègia té una ponderació fixa i limitada dins el Subfons. El Subfons pot invertir en renda variable, futurs de divises, futurs d'índexs de renda variable, futurs d'índexs de volatilitat de renda variable, opcions d'índexs de renda variable, fons OICVM, fons cotitzats en borsa de capital variable, bons i instruments del mercat monetari incloent dipòsits bancarios. Con respecte als actius de renda variable, no hi ha cap límit per capitalització de mercat, poden tenir una capitalització gran, mitjana o petita. No hi ha cap biaix d'estil, poden estar més orientats al valor o més al creixement. No hi ha cap restricció geogràfica. Tots els derivats usats seran derivats organitzats. Pel que fa als actius de renda fixa, el Subfons pot invertir en Emissores tant públics com privats. Pot invertir fins al 20% de la cartera de renda fixa en bons d'alt rendiment o sense qualificació. El 80% restant tindrà una qualificació de grau d'inversió per S & P (qualificació mínima de BBB-). La durada màxima de la cartera de renda fixa és de 7 anys.
Classe R
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
5
S. Gestora
GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA/ Waystone Management Company (Lux) S.A.
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services, Sucursal Luxemburgo
D. Llançament
03/03/2016
Índex Ref.
Euribor week + 200pb
Divisa
EUR
ISIN
LU1144806905
Bloomberg
PAGARTG LX
Liquiditat
Diària
Comissió gestió
1,35% + 7% éxit
Inversió min.
300.000 €
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.