SAPPHIRE ABSOLUTE, FI Clase A

Política d'Inversió
S'invertirà el 95% del patrimoni en IICs financeres aptes, harmonitzades o no, del Grup o no de la gestora, majoritàriament radicades a la Zona euro. Un mínim del 70% s'invertirà en Fons de retorn absolut, si bé es diversificarà en un nombre ampli d'IIC, si bé pot tenir una elevada concentració en una IIC (fins a 20%). Fins a un màxim del 30% s'invertirà en fons de gestió d'autor que normalment s'invertiran en renda variable i seran espanyoles i que presentin una volatilitat inferior a l'habitual del mercat borsari. La resta de patrimoni no invertit en IIC s'invertirà en dipòsits a la vista i en instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sense qualitat creditícia alguna. La durada mitjana serà inferior a 2 anys.
Classe A
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
3
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS
D. Llançament
08/11/2018
Valor Liquidatiu
8,5562 (28/02/2024)
Índex Ref.
Euribor per week + 300 p.b.
Divisa
EUR
ISIN
ES0173839004
Bloomberg
GVCSABA SM Equitity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.