NOVAFONDISA, FI

Política d'Inversió
La gestió pren com a referència el comportament de l'índex Euribor a 1 any (en un 40%) pel que fa a la inversió en Renda Fixa, així com l'Ibex-35 (en un 60%) pel que fa a la inversió en Renda Variable. Renda Fixa: Les inversions en Renda Fixa es realitzaran preferentment en Deute Públic i títols emesos per entitats supranacionals de màxima solvència, tot i que també es podrà invertir (fins a un 50% de la cartera de Renda Fixa) en emissors privats de reconeguda solvència. Els actius de Renda Fixa seran d'elevada qualitat creditícia. La durada mitjana se situarà al voltant dels 2 anys i es podrà invertir tant en mercats europeus de la Zona Euro com en altres mercats internacionals, com els Estats Units i el Japó. Renda Variable: Entre el 30% i el 75% del total de la cartera del Fons, encara que normalment se situarà al voltant del 60%. La composició de Renda Variable tindrà un biaix cap a la borsa espanyola que podrà representar un percentatge superior al 50% del total de posicions en Renda Variable. Les posicions en borsa espanyola es situaran preferentment en valors cotitzats al mercat continu. Les inversions en borses internacionals es realitzaran preferentment als principals mercats europeus, així com en les borses dels Estats Units i el Japó. En qualsevol cas, el Fons podrà invertir en valors de diferent capitalització borsària.
Categoria
Renda Variable Mixta Euro
Perfil Risc
3
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Cecabank S.A
D. Llançament
10/07/1998
Valor Liquidatiu
14,0808 (09/05/2024)
Índex Ref.
---
Divisa
EUR
ISIN
ES0166453037
Bloomberg
---
Liquiditat
---

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.