GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI Clase A

Política d'Inversió
S'invertirà entre el 75% - 90% en valors de renda variable de qualsevol país del món, principalment de països membres de l'OCDE, amb una capitalització borsària mínima en el moment de la compra de 2.000 milions d'euros i que disposin de la categoria de "Value", d'acord amb la metodologia pròpia elaborada per la gestora. S'invertirà en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats, amb la finalitat de cobertura de la totalitat de la inversió de la renda variable a llarg termini, la qual serà en futurs venuts dels següents índexs borsaris "Growth": Nasdaq-100; MSCI World Growth o MSCI Europe Growth. Com a conseqüència, l'exposició a la renda variable serà zero i / o tendirà a zero, és a dir, serà neutra (Market Neutral); per bé que, la diferència entre la part de renda variable "Value" comprada i la part dels futurs d'índexs "Growth" venuda podrà ser +- 20%, principalment per flexibilitzar la cobertura de la beta. Per a la resta del patrimoni, es podrà invertir en instruments de mercat monetari no negociats en mercats que siguin líquids, amb una qualificació creditícia mínima Mitjana (mínima BBB-) o la mateixa del Regne d'Espanya en cada moment.
Classe A
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
7
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas
D. Llançament
21/05/2021
Valor Liquidatiu
9,4973 (22/06/2021)
Índex Ref.
85% (MSCI WORLD VALUE NET TOTAL RETURN - MSCI WORLD GROWTH NET TOTAL RETURN) + 15% Euribor
Divisa
EUR
ISIN
ES0164838007
Bloomberg
GVFCAAE SM
Liquiditat
Diària
Valor Liquidatiu
9,4973€

(22/06/2021)

Perfil Risc: 7/7

Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada Fons d'Inversió on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.