GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI Clase A

Política d'Inversió
L'objectiu de gestió es centra en batre la inflació subjacent de la Zona Euro més un 3% anual, comparada en períodes quinquennals, per poder avaluar la qualitat de la gestió en un termini prou llarg d'acord amb la durada de la inversió. Per la composició de la cartera s'aplicaran criteris d'Inversió Socialment Responsable, invertint seguint uns criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu, tant financers com ètics, que es detallen en el Fullet complet. Els emissors seran de països OCDE, amb un biaix cap a la Zona Euro, admesos a negociació en mercats organitzats. L'exposició a la Renda Variable serà, com a màxim, del 50% en actius d'alta, mitjana o baixa capitalització. No hi ha límit d'exposició a la Renda Fixa pública o privada. S’invertirà principalment en aquelles emissions de mitjana i alta qualitat creditícia.
Classe A
Categoria
Renda Variable Mixta Internacional
Perfil Risc
3
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS
D. Llançament
14/11/2014
Valor Liquidatiu
165,5220 (11/04/2024)
Índex Ref.
MSCI Europe High Dividend Yield Index (RV) y Barclays Euro Aggregate Bond Index (RF)
Divisa
EUR
ISIN
ES0164837009
Bloomberg
GVGSIAR SM Equity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.