ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC FI CLASE A

Política d'Inversió
Aquest fons inverteix en valors cotitzats en mercats autoritzats d'empreses amb exposició parcial o total en els sectors sanitari, farmacèutic, químic, biològic i biotecnològic que desenvolupin productes, processos o serveis relacionats directa o indirectament amb la fertilitat humana i genòmica. L'exposició en Renda Variable oscil·larà entre el 75% i el 100% en valors d'emissors inclosos en aquests sectors econòmics, principalment mercat americà. L'exposició a la renda fixa oscil·larà entre un 0% i un màxim de 25% en valors d'emissors públics o privats, en bons convertibles o en accions preferents, cotitzats en mercats autoritzats, en qualsevol divisa i sense qualificació creditícia definida.
Classe A
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
5
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS
D. Llançament
07/02/2020
Valor Liquidatiu
13,5369 (29/02/2024)
Índex Ref.
80% MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX (USD) + 20% EURIBOR
Divisa
EUR
ISIN
ES0157936016
Bloomberg
ACAFGAE SM
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.