GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Clase A

Política d'Inversió
La seva font de retorn es troba en els diferents tipus d'actius de renda fixa. Es fonamenta en la gestió activa de tipus d'interès i de crèdit. Als retorns tradicionals dels bons es sumen les estratègies de valor relatiu, les apostes tàctiques i gestió de la durada de manera activa. Les seves principals característiques són: Inverteix en renda fixa pública o privada sense limitació per defecte. Límit del 30% conjuntament en deute híbrid que no suposi exposició a RV, inclosos bons convertibles contingents (CoCo) del tipus "principal write down" no convertibles en accions que siguin líquids, així com deute subordinat o deute preferent que no pugui ser convertida en accions i en titulitzacions. Rang de durada: entre -5 i +10. No hi haurà restriccions de ràting, podent invertir en qualsevol emissió que es consideri interessant. L'objectiu és buscar valor, i això es troba en aquells actius que, segons fonamentals, estan barats. Exposició a divisa diferent de l'euro: màxim 30% Exposició a mercats emergents: màxim 30% Es podrà invertir fins a un 10% en IIC financeres que siguin actiu apte harmonitzats pertanyents o no al grup de la societat gestora. L'exposició màxima a risc de mercat per ús de derivats és el patrimoni net.
Classe A
Categoria
Renda Fixa Euro
Perfil Risc
2
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS
D. Llançament
30/06/2017
Valor Liquidatiu
9,8385 (27/09/2023)
Índex Ref.
IBOXX Euro Overall Total Return Index
Divisa
EUR
ISIN
ES0157639008
Bloomberg
GVGBFIE SM Equity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.