GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI Clase A

Política d'Inversió
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex STOXX GLOBAL 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empreses del sector oci i turisme de tot el món. El Fons invertirà en aquelles empreses l'activitat de les quals està relacionada amb el Turisme Global, és a dir, amb el turisme que es desplaça a un altre país diferent del país d'origen, seleccionant aquelles empreses que prestin els seus serveis en els 300 llocs més visitats del món pel turista global. Encara que la major part de les empreses pertanyen al sector de l'oci i el turisme, podrà invertir també en empreses d'altres sectors sempre que prestin serveis al turista global. L'exposició a la Renda Variable serà com a mínim del 85%. En situacions normals de mercat arribarà al 100%. Els actius de Renda Variable seran empreses de baixa, mitja i alta capitalització. L'exposició a la Renda Fixa serà com a màxim del 15%, de manera conjuntural, en actius d'emissors que pertanyen a països de l'OCDE, i sense qualitat creditícia predefinida, en Deute públic nacional i internacional i Renda Fixa d'empreses privades. La durada mitjana de la cartera de valors de Renda Fixa serà inferior a 2 anys. L'exposició al risc de països emergents i al risc de divisa podrà arribar al 100%. No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per tipus d'emissor (públic o privat), ni per ràting d'emissió / emissor, ni durada, ni per capitalització borsària. L'exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és l'import del patrimoni net. (*) A partir del 20 de Març de 2024 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco 300 Places Global Equity Fund (Màster) gestionats tots dos per GVC Gaesco Gestión SGIIC.
Classe A
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
5
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS
D. Llançament
21/02/2014
Valor Liquidatiu
14,3969 (10/04/2024)
Índex Ref.
STOXX GLOBAL 1800 Travel & Leisure index USD
Divisa
EUR
ISIN
ES0157638000
Bloomberg
GVGAESA SM Equity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.