FONDGUISSONA, FI

Política d'Inversió
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% per la part d'inversió en Renda Variable i Euribor a un any més 100 punts bàsics, en un 85% per la part d'inversió en Renda Fixa. El Fons invertirà en valors de Renda Fixa i de Renda Variable nacional o internacional, d'emissors públics o privats de països pertanyents a l'OCDE, admesos a negociació en mercats organitzats, amb l'única restricció que la inversió satisfaci en el seu cas, un cupó o un dividend. L'exposició a la Renda Variable serà com a màxim del 15%. El Fons no invertirà en actius de països emergents. No existirà risc divisa, ja que totes les inversions seran en euro.
Classe A
Categoria
Renda Fixa Mixta Euro
Perfil Risc
2
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Cecabank S.A
D. Llançament
26/02/1993
Valor Liquidatiu
14,0315 (29/02/2024)
Índex Ref.
---
Divisa
EUR
ISIN
ES0147607032
Bloomberg
---
Liquiditat
---

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.