GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI Clase A

Política d'Inversió
L'objectiu de gestió és invertir en empreses que proporcionin una rendibilitat per dividend elevada, creixent i sostenible, així com per un potencial de revaloració de les seves cotitzacions per descompte fonamental, majoritàriament de la Zona Euro, i mitjançant la utilització d'uns criteris de selecció molt definits i sense discriminar als emissors ni per la seva grandària, ni per la forma de pagament dels dividends, si bé és preferible en cash que en accions. L'exposició a la renda variable oscil·larà entre un mínim del 75% i el 100%, majoritàriament en emissors de la Zona Euro (entorn al 75%), dels EUA (entorn al 15%), de Regne Unit (entorn al 5%) i de Suïssa (entorn al 5%), sense cap limitació per capitalització i/o sectors econòmics. L'exposició a la renda fixa, pública o privada, en mercats OCDE, oscil·larà entre 0% i màxim del 25%, en actius amb qualificació creditícia mitjana (entre ràting BBB-i BBB+). També es podran invertir en actius amb la mateixa qualitat creditícia que el Regne d'Espanya a cada moment. La durada mitjana serà inferior a 2 anys. Dins de la renda fixa, s'inclouen dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, complint amb els ràtings abans indicats. L'exposició al risc divises serà com a màxim del 30%. No s'invertirà en països emergents. No s'invertirà en IIC. No s'invertirà en instruments financers derivats negociats o no negociats en mercats organitzats. Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels quals Espanya sigui membre i Estats amb solvència no inferior a la d'Espanya. La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en, almenys, sis emissions diferents. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.
Classe A
Categoria
Renda Variable Zona Euro
Perfil Risc
3
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament
25/01/2019
Valor Liquidatiu
12,5072 (11/04/2024)
Índex Ref.
Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W
Divisa
EUR
ISIN
ES0143631002
Bloomberg
GVCGDFA SM Equitity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.