GVC GAESCO RENTA VALOR, FI Clase A

Política d'Inversió
El Fons podrà invertir en tota classe d'actius financers que paguin cupons, dividends o rendes, preferentment elevats. Renda Variable: Com a màxim, tindrà una exposició en Renda Variable del 15%. Renda Variable defensiva, amb dividend elevat i sostenible en el temps. Deute High Yield, Governamental, Corporativa i Deute Híbrid: Fins a un 20%. Dipòsits diversificats, sense les limitacions imposades a les persones físiques: Fins a un 40%. Préstecs, Fons i d’altres: Fins a un 25%. No hi haurà restriccions de ràting, podent invertir en qualsevol emissió que es consideri interessant. L'objectiu es basa en proporcionar valor, i això es troba en aquells actius que, segons fonamentals, estan barats. Existeixen 2 classes diferents amb els seus corresponents codis ISIN: una d'acumulació i una altra de distribució. Per tant, es calculen dos valors liquidatius. Classe A: Acumulació. Classe B: Distribució. Trimestralment (març, juny, setembre i desembre) es repartirà l'excés de valor liquidatiu sobre 101. Valor Inicial 100. La classe d'acumulació, com el seu nom indica, no reparteix dividends, rendes ni cupons. La rendibilitat s'acumula al fons, reflectint-se en el valor liquidatiu. Està previst que el partícip pugui optar, en el moment de la subscripció, a percebre una rendibilitat trimestral de l'1% (4% anual nominal) en forma de rescat, utilitzant una de les següents 2 vies: Rescats parcials: El partícip pot ordenar, de forma trimestral, un traspàs de participacions cap a un altre fons d'inversió (optimitzant la fiscalitat, ja que no es tributa). D'aquesta manera, es sistematitza l'operativa. L'import a traspassar equivaldrà a l'1% de la inversió (4% anual nominal). Vendes parcials: El partícip pot ordenar, de forma trimestral, una venda parcial de participacions del fons, equivalent a l'1% de la inversió (4% anual). En aquest cas, la tributació només s'aplicarà al percentatge de guany que porti implícit l'import que es ven. L'ordre es pot efectuar en el moment de la subscripció. La classe de distribució, com el seu nom indica, reparteix dividends de forma trimestral per un valor equivalent a l'import que s'ha generat de rendibilitat en el període, mesurat com l'excés del valor liquidatiu sobre el nivell 101. Si no s'ha generat rendibilitat, el fons no distribuirà dividends. En aquest cas, el 100% de l'import distribuït en concepte de "dividend" tributarà com a rendiment de capital mobiliari.
Classe A
Categoria
Renda Fixa Mixta Euro
Perfil Risc
2
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
D. Llançament
17/05/2013
Valor Liquidatiu
113,1216 (10/04/2024)
Índex Ref.
15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor a 1 year + 100 pb
Divisa
EUR
ISIN
ES0143629006
Bloomberg
GVGRVFA SM Equity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.