GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI Clase A

Política d'Inversió
L'exposició a la renda fixa serà entre un mínim del 50% fins al 100% del seu patrimoni, en valors de renda fixa d'emissors públics o privats de països asiàtics, amb qualificació creditícia mitjana (entre ràting BBB-i BBB+) i un percentatge màxim del 20% en actius amb una qualitat creditícia inferior o sense qualitat creditícia. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà inferior a 10 anys. La resta de la inversió, entre 0% i un màxim del 50%, en actius de mercat monetari, d'emissors públics de països pertanyents a l'OCDE i en dipòsits en entitats de crèdit, que hauran de complir amb el ràting de la renda fixa. L'exposició al risc de països emergents serà fins al 100% i l'exposició al risc divisa serà fins al 100%, principalment en divises fortes com a "dòlar Usa" o "dòlar Singapour". La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex J. P. Morgan Àsia (JACI) per a la inversió en renda fixa i l'Euribor a un any per a la inversió en mercat monetari. Aquests índexs s'utilitzen a efectes informatius o comparatius i serveixen per a il·lustrar al partícip sobre el risc potencial de la seva inversió en el fons.
Classe A
Categoria
Renda Fixa Internacional
Perfil Risc
3
S. Gestora
GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS
D. Llançament
27/11/2020
Valor Liquidatiu
9,4899 (29/02/2024)
Índex Ref.
JP Morgan Asia
Divisa
EUR
ISIN
ES0143596007
Bloomberg
---
Liquiditat
Diària
Inversió min.
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.