GVC GAESCO CROSSOVER- EXTREME WORLD GROWTH RVI, CLASE A

Política d'Inversió
La gestió es realitzarà combinant diferents estratègies sent les més característiques: i) inversió majoritària en empreses dels EUA i la Xina; i ii) inversió majoritària amb biaix en extrem Growth (és una estratègia consistent a invertir en companyies que estan tenint un creixement del seu negoci (dels seus beneficis i vendes) per sobre de la mitjana del mercat). L’exposició a renda variable (RV) serà com a mínim del 75% i fins al 100% del patrimoni en valors de RV nacional o internacional, emesos per empreses de països de l’OCDE, majoritàriament d’Amèrica del Nord i de la Xina i amb una ponderació alta a Growth. Les empreses poden ser de baixa (pot influir negativament en la liquiditat), mitjana o alta capitalització borsària sense concentració sectorial. L’exposició a la renda fixa (RF) serà com a màxim del 25% del patrimoni en valors de RF pública o privada, d’emissors majoritàriament de països de l’OCDE, amb una qualitat creditícia mínima de BBB- i amb una durada mitjana de la cartera de RF inferior a 2 anys. Es podrà invertir en dipòsits, en entitats de crèdit a la vista o que puguin fer-se líquids, i en instruments del mercat monetari no negociats, en mercats organitzats fins a un 20% amb el mateix ràting de la Renda Fixa. L’exposició al risc de països emergents serà fins a un 60% i l’exposició al risc divisa serà superior al 30%. No hi haurà inversió en IIC. La inversió en instruments financers derivats es realitzarà en futurs de renda variable.
La gestió pren com a referència la rendibilitat dels índexs MSCI World Growth Net Total Return i el MSCI Emerging Markets Growth Net Total Return. Aquests índexs s’utilitzen en termes merament informatius o comparatius.
Classe A
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
6
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas
D. Llançament
17/03/2023
Valor Liquidatiu
10,9018 (19/06/2024)
Índex Ref.
MSCI ACWI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX / MSCI Emerging Markets Growth Net Total Return Index
Divisa
EUR
ISIN
ES0143562470
Bloomberg
---
Liquiditat
Diària
Inversió min.
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.