GVC GAESCO JAPÓN, FI

Política d'Inversió
El Fons té un marcat biaix cap a companyies que depenguin principalment del consum intern del país, fet que es tradueix en la seva exposició als sectors japonesos més exportadors és sols del 15% del total de la cartera: automòbil, electrònica i maquinària. El Fons es gestiona amb un enfocament basat en la selecció individualitzada de valors o bottom-up fonamental, i amb l'ús de tracking errors elevats. El Fons tindrà invertit com a mínim el 85% del seu patrimoni en valors de Renda Variable d'emissors japonesos que estiguin admesos a cotització en el mercat borsari japonès. Pot operar en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Santander Investment,S.A
D. Llançament
14/12/2005
Valor Liquidatiu
11,8603 (11/04/2024)
Índex Ref.
Topix
Divisa
EUR
ISIN
ES0141113037
Bloomberg
GAEJAPO SM
Liquiditat
Diària

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.