GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI

Política d'Inversió
L'estratègia d'inversió es discuteix setmanalment al Comitè d'Inversions de la Gestora. Un cop determinats els països i sectors en què GVC Gaesco estima que hi ha més potencial de revaloració en funció del descompte fonamental, el cicle de vida del mateix i les dades macroeconòmiques, es seleccionen els Fons d'Inversió que millor encaixen amb les decisions preses i amb la filosofia de gestió de GVC Gaesco: Consistència en l'estil de gestió. Tracking error elevat. Es valora l'alpha que pot generar l'equip gestor a través de l'stock picking i l'asset allocation. No resulten interessants els fons indexats o els que tenen un tracking error baix. Equip gestor del Fons amb llarga trajectòria professional i que hagi treballat conjuntament. D'aquesta manera, la solidesa en la gestió i en la presa de decisions està més assentada. Aquest fons mantindrà sempre invertit un percentatge mínim del 85% del seu patrimoni. Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
D. Llançament
06/10/1997
Valor Liquidatiu
18,5939 (10/04/2024)
Índex Ref.
MSCI World
Divisa
EUR
ISIN
ES0140633035
Bloomberg
GAESFOF SM
Liquiditat
Diària

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.