GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI Clase I

Política d'Inversió
Es tracta d'un Fons de Retorn Absolut multiestratègia directe. El seu objectiu és l'obtenció d'una rendibilitat positiva independentment de l'evolució dels mercats financers. La seva font de retorn són les ineficiències de curt i mig termini als Mercats Financers. Per al seu aprofitament, utilitza 19 tècniques i 63 submodels diferents, convertint-lo en un Fons multiestratègia de Retorn Absolut. Utilitza estratègies del tipus de valor relatiu, oportunístic llarg / curt i de tipus oportunístic llarg. El Fons és el fruit de 13 anys d'intenses anàlisis individualitzades de tècniques i d'optimitzacions. Es conjuguen l'experiència als mercats financers de GVC Gaesco i la capacitat analítica d'un potent grup de recerca de la Universitat de Barcelona. Destaca la rigorositat en la metodologia utilitzada i el amplis períodes de predicció, superiors als 20 anys. El Fons inverteix en actius de Renda Fixa, pública o privada (que com a mínim el 80% d'ells han de ser de la categoria Investment Grade segons l’agència S&P), en actius de Renda Variable i en instruments derivats de mercats organitzats. Optimització financera: Multiestratègia: Maximització de l’alfa, la part del rendiment no correlacionada amb els mercats borsaris. Multiestratègia per optimitzar l'estabilitat dels retorns. El 42,8% del total es dedicarà a estratègies del tipus oportunístic llarg / curt, un 44,1% del tipus oportunístic llarg i un 13,1% a valor relatiu. En total, s'utilitzen simultàniament 16 Tècniques i 61 submodels diferents que, any rere any, es van perfeccionant. Optimització de la combinatòria d'estratègia i tècniques en funció de la rendibilitat, de la volatilitat i de l'estabilitat de la volatilitat (volatilitat de la volatilitat). Optimització de costos: 100% Gestió Interna: Totes les tècniques s'executen internament sense l'ús de tercers gestors. Això permet l'obtenció dels avantatges de l'estabilitat de rendiments de la multiestratègia sense utilitzar la via comuna del Fons de Fons, evitant així les fortes distorsions que l'acumulació de taxes sobre resultats introdueixen en aquest tipus de gestió. El Fons s'emmarca dins de la legislació comuna de Fons d'Inversió vigent. Ofereix liquiditat diària. (*) A partir del 4 de març de 2016 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco Absolute Return Fund (Màster) gestionats ambdós per GVC Gaesco Gestión SGIIC.
Classe I
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament
04/03/2016
Valor Liquidatiu
161,9109 (29/02/2024)
Índex Ref.
Euribor a 1 semana más 200pb
Divisa
EUR
ISIN
ES0138233004
Bloomberg
FONGAEI SM Equitity
Liquiditat
Diària
Inversió min.
1.000.000 €

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.