FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI

Política d'Inversió
La gestió pren com a referència el comportament de l'índex Eurostoxx 50 Eur (Price) Index per a la part d'inversió en Renda Variable i l'Euribor a 1 any per a la part d'inversió en Renda Fixa. L'objectiu de gestió és batre als esmentats índexs ponderats en funció del pes de la cartera del Fons en Renda Variable o en Renda Fixa. El Fons podrà modular el percentatge d'inversió en Renda Variable segons el context de mercat. El Fons romandrà majoritàriament invertit en Renda Variable, però en situacions considerades de sobrevaloració manifesta dels mercats borsaris, aquest podrà arribar a estar totalment desinvertit d’aquesta classe d’actiu. El Fons inverteix en valors de Renda Variable i de Renda Fixa d'emissors públics o privats de països membres de l'OCDE, així com admesos a negociació en qualsevol altre mercat organitzat legalment autoritzat.
Categoria
Global
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Cecabank S.A
D. Llançament
16/07/1998
Valor Liquidatiu
30,6612 (20/06/2024)
Índex Ref.
---
Divisa
EUR
ISIN
ES0115223036
Bloomberg
---
Liquiditat
---

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.