GVC GAESCO BOLSALIDER, FI Clase A

Política d'Inversió
El Fons inverteix com a mínim el 75% del seu patrimoni en Renda Variable nacional. La selecció de valors es realitza en base a l'anàlisi fonamental, seleccionant aquells valors la cotització borsària dels quals no reflecteix el seu valor intrínsec. GVC Gaesco Bolsalíder inverteix tant en valors d'alta com de baixa capitalització borsària. Pot invertir tant en valors negociats en el mercat continu com en les rotllanes de les Borses i Mercats Espanyols. Els actius del Fons estan denominats en euros, tot i que existeix la possibilitat d’invertir com a màxim un 5% en altres divises.
Classe A
Categoria
Renda Variable Euro
Perfil Risc
5
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
D. Llançament
03/05/1994
Valor Liquidatiu
10,9888 (20/06/2024)
Índex Ref.
Ibex 35
Divisa
EUR
ISIN
ES0115068035
Bloomberg
BOLSLID SM Equity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.