GVC GAESCO SMALL CAPS, FI Clase A

Política d'Inversió
La clau de l'èxit d’aquest Fons rau en la selecció d'empreses de la Zona Euro que reuneixen una sèrie de condicions. Principalment, se'ls exigeix que tinguin un model de negoci sòlid i diferencial (en alguns casos, fins i tot mantenen una alta quota de mercat a nivell internacional), que disposin d'una situació accionarial estable i que estiguin en una posició de mantenir un creixement rendible i sostenible en el temps. En segon lloc, es procedeix a la valoració fonamental de les empreses seleccionades, invertint en aquelles que mantinguin un descompte superior. L'objectiu a nivell global del Fons es centra a maximitzar el descompte fonamental de la cartera. Es monitora aquest descompte de forma contínua. Moltes de les empreses en les quals el Fons inverteix són susceptibles de ser “opades” a un preu molt superior del que cotitzen actualment. La ponderació, tant a nivell geogràfic com sectorial, és causada per l'stock picking. Per tant, l'enfocament és bottom up. És important conèixer la liquiditat de les empreses que componen el Fons, motiu pel qual es realitza periòdicament un test de liquiditat. Es tracta d'un Fons que estarà permanentment invertit, amb un mínim del 85% del seu patrimoni en Renda Variable. Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió. (*) Modificació de la política d'inversió 01/04/1999. (**) A partir del 5 de febrer de 2016 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund (Màster) gestionats tots dos per GVC Gaesco Gestión SGIIC.
Classe A
Categoria
Renda Variable Euro
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament
10/05/1995
Valor Liquidatiu
15,5541 (17/07/2024)
Índex Ref.
MSCI EMU Small Caps
Divisa
EUR
ISIN
ES0113319034
Bloomberg
GAESMAL SM Equity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.