Fons de Pensions GVC Gaesco

Conegui els Fons de Pensions als quals estan adscrits els nostres Plans de Pensions

Fons de Pensions GVC Gaesco

Conegui els Fons de Pensions als quals estan adscrits els nostres Plans de Pensions

FONS DE PENSIONS GVC GAESCO

Detall de la política d'inversió, objectius de rendibilitat, perfil de l'inversor i el pla de pensions adscrit a cadascun dels Fons de Pensions gestionats per GVC Gaesco Gestión.

Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta

 

 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta, de manera que la política d'inversions té un marcat caràcter conservador.
 Política d'Inversió
 • El Fons pot invertir en Renda Variable Nacional i Internacional fins a un màxim del 30% del seu patrimoni; la resta s'invertirà preferentment en Renda Fixa, tant pública com privada, i al Mercat Monetari.
 • No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per sectors econòmics.
 • S'invertirà en aquells valors que ofereixin el millor perfil de rendibilitat / risc en un horitzó temporal de mitjà i llarg termini.
 Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar el rendiment del Mercat Monetari més un diferencial de 100 punts bàsics.
 Perfil Inversor
 • GVC Gaesco Senior, FP va destinat a aquells inversors amb un perfil de risc conservador que no desitgen experimentar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular. No obstant això, donada la naturalesa de les seves inversions, el Fons pot generar rendibilitats negatives a curt termini, encara que a llarg termini hauria de proporcionar rendibilitats superiors a les del Mercat Monetari.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS  Pla Familiar P.P. 
 
Veure Fitxa

Fons de Pensions de Renda Variable Mixta


 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Renda Variable Mixta.
 • L'estil de gestió del Fons és molt dinàmic, tractant en tot moment d'aprofitar les oportunitats que pot oferir el mercat en el curt termini, sense que això suposi un increment significatiu del perfil de risc.
 Política d'Inversió
 • El Fons pot invertir en Renda Variable Nacional i Internacional fins a un màxim del 80% del seu patrimoni; La resta s'invertirà preferentment en Renda Fixa, tant pública com privada, i al Mercat Monetari.
 • No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per sectors econòmics.
 • S'invertirà en aquells valors que ofereixin el millor perfil de rendibilitat / risc en un horitzó temporal de mitjà i llarg termini.
 • El fons podrà utilitzar derivats de renda variable, tant amb objecte de cobertura de les posicions de comptat, com a complement i inversió.
 Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar la rendibilitat de l'índex compost per un 80% de l'Eurostoxx 50 més un 20% de Mercat Monetari.
 Perfil Inversor
 • GVC Gaesco Junior, FP va dirigit a aquells inversors que prioritzen l'optimització de la rendibilitat en el mitjà i llarg termini, i que puguin tolerar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS:  Pla Capitalització P.P

  Veure Fitxa

Fons de Pensions de Retorn Absolut


 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Retorn Absolut monoestrategia directe.
 Política d'Inversió
 • El Fons té com a objectiu la protecció i l'optimització del patrimoni a mitjà termini. Per a això, aplica unes tècniques de gestió pròpies, desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco, sistematitzades i optimitzades durant un període de backtesting de 18 anys (des de desembre de 1988 fins desembre de 2006).
 • El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que els mercats es van tornant més saludables i desinvertint a mesura que els mercats es degraden, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu.
 • El procés d'inversió és clar i disciplinat, ja que aprofita i optimitza l'experiència de molts anys dels mercats, intentant distingir entre els moviments que poden caracteritzar-se com soroll habitual del mercat i els moviments estructurals, evitant així la influència subjectiva de les emocions.
 • La inversió es distribueix entre actius sense risc (Renda Fixa i Mercat Monetari) i actius amb risc (futurs sobre índexs de Renda Variable), en funció del context del mercat i les perspectives econòmiques. Atès que el rang d'inversió en renda variable és molt ampli (0%-100%), proporciona una gran flexibilitat i agilitat per a adaptar-se a les fluctuacions dels mercats. L’estratègia només fa servir posicions llargues. La part no invertida en renda variable s’invertirà en el mercat monetari i en renda fixa, principalment amb denominació en euros.
  • Renda Variable: es consideraran per separat en 8 submercats diferents, quatre d’ells tenen una naturalesa geogràfica i els altres quatre, d’estil. Les decisions d’inversió es prenen en funció de cada mercat; cadascun d'ells disposa d’una part invertible màxima pròxima al 12,5 %. La inversió en cada mercat depèn de la relació entre la rendibilitat i la volatilitat de cada mercat, d’acord amb una estratègia pròpia, la tendència de la qual és una correlació positiva amb les rendibilitats d'índexs de renda variable i una negativa amb la volatilitat d'índexs de renda variable. No s’utilitza palanquejament.
  • Les divises: considera que la divisa base dels inversors en el Fons és l’euro, de tal manera que la gestió d’inversions optimitza la relació rendibilitat/risc en euros.
  • Mercat Monetari i Renda Fixa: la part no invertida en renda variable s’invertirà en el mercat monetari i en renda fixa, principalment amb denominació en euros. Aquestes inversions poden tenir un emissor tant públic com privat, amb una qualificació de grau d’inversió per Standard & Poor’s i una durada de cartera inferior a 2 anys.
 Objetiu de Rendibilitat
 • La gestió pren com a referència l'índex Euribor a setmana capitalitzat anualment més 200 punts bàsics.
 Perfil Inversor
 • Patrimonialista, FP va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc conservador / moderat, que busquen l'obtenció d'una rendibilitat amb independència de l'evolució dels mercats financers. Per això, estaran disposats a tolerar fluctuacions en el seu patrimoni derivades de la volatilitat dels mercats financers. No obstant això, atès que els objectius del Fons són la protecció del patrimoni, l'estabilitat del retorn i l'optimització de la inversió, la volatilitat anualitzada no serà, en situacions normals de mercat, superior al 6%.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS: Patrimonialista P.P.

  Veure Fitxa


Necessita més informació? Posi's en contacte amb nosaltres, de bon grat l'ajudarem.

CONTACTI AMB NOSALTRES
 

Avís Legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.