Fons de Pensions GVC Gaesco

Connegui els Fons de Pensions als quals estan adscrits els nostres Plans de Pensions

Fons de Pensions GVC Gaesco

Connegui els Fons de Pensions als quals estan adscrits els nostres Plans de Pensions

FONS DE PENSIONS GVC GAESCO

Detall de la política d'inversió, objectius de rendibilitat, perfil de l'inversor i el pla de pensions adscrit a cadascun dels Fons de Pensions gestionats per GVC Gaesco Gestión.

Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta

 

 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta, de manera que la política d'inversions té un marcat caràcter conservador.
 Política d'Inversió
 • El Fons pot invertir en Renda Variable Nacional i Internacional fins a un màxim del 30% del seu patrimoni; la resta s'invertirà preferentment en Renda Fixa, tant pública com privada, i al Mercat Monetari.
 • No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per sectors econòmics.
 • S'invertirà en aquells valors que ofereixin el millor perfil de rendibilitat / risc en un horitzó temporal de mig i llarg termini.
 Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar el rendiment del Mercat Monetari més un diferencial de 100 punts bàsics.
 Perfil Inversor
 • GVC Gaesco Senior, FP va destinat a aquells inversors amb un perfil de risc conservador que no desitgen experimentar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular. No obstant això, donada la naturalesa de les seves inversions, el Fons pot generar rendibilitats negatives a curt termini, encara que a llarg termini hauria de proporcionar rendibilitats superiors a les del Mercat Monetari.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS  Pla Familiar P.P. 
 
Veure Fitxa

Fons de Pensions de Renda Variable Mixta


 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Renda Variable Mixta.
 • L'estil de gestió del Fons és molt dinàmic, tractant en tot moment d'aprofitar les oportunitats que pot oferir el mercat en el curt termini, sense que això suposi un increment significatiu del perfil de risc.
 Política d'Inversió
 • El Fons pot invertir en Renda Variable Nacional i Internacional fins a un màxim del 80% del seu patrimoni; La resta s'invertirà preferentment en Renda Fixa, tant pública com privada, i al Mercat Monetari.
 • No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per sectors econòmics.
 • S'invertirà en aquells valors que ofereixin el millor perfil de rendibilitat / risc en un horitzó temporal de mig i llarg termini.
 • El fons podrà utilitzar derivats de renda variable, tant amb objecte de cobertura de les posicions de comptat, com a complement i inversió.
 Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar la rendibilitat de l'índex compost per un 80% de l'Eurostoxx 50 més un 20% de Mercat Monetari.
 Perfil Inversor
 • GVC Gaesco Junior, FP va dirigit a aquells inversors que prioritzen l'optimització de la rendibilitat en el mig i llarg termini, i que puguin tolerar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS:  Pla Capitalització P.P

  Veure Fitxa

Fons de Pensions de Retorn Absolut


 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Retorn Absolut monoestrategia directe.
 Política d'Inversió
 • El Fons té com a objectiu la protecció i l'optimització del patrimoni a mig termini. Per a això, aplica unes tècniques de gestió pròpies, desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco, sistematitzades i optimitzades durant un període de backtesting de 18 anys (des de desembre de 1988 fins desembre de 2006).
 • El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que els mercats es van tornant més saludables i desinvertint a mesura que els mercats es degraden, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu.
 • El procés d'inversió és clar i disciplinat, ja que aprofita i optimitza l'experiència de molts anys dels mercats, intentant distingir entre els moviments que poden caracteritzar-se com soroll habitual del mercat i els moviments estructurals, evitant així la influència subjectiva de les emocions.
 • La inversió es distribueix entre actius sense risc (ETFs de Renda Fixa i Mercat Monetari) i actius amb risc (ETFs de Renda Variable), en funció del context del mercat i les perspectives econòmiques. El rang d'inversió en cadascuna de les dues classes d'actius és molt ampli (0% -100%), la qual cosa proporciona una gran flexibilitat i agilitat per adaptar-se a les fluctuacions dels mercats. A l'hora d'invertir té en compte diferents factors com la Renda Variable, les Divises i el Mercat monetari.
  • La Renda Variable: efectua una acurada selecció dels mercats de Renda Variable mundials, als quals pot destinar un percentatge variable del patrimoni del Fons, tant a nivell individual, en cada un dels tipus de Renda Variable, com a nivell global, pel que fa a l'exposició total que el Fons pugui tenir a la mateixa, que oscil·la en el temps.
  • Les divises: considera que la divisa base dels inversors en el Fons és l'euro, de manera que la gestió d'inversions optimitza la relació rendibilitat / risc en euros.
  • El Mercat Monetari: és el mercat alternatiu on inverteix el Fons quan no detecta cap oportunitat en els mercats de Renda Variable.
 Objetiu de Rendibilitat
 • La gestió pren com a referència l'índex Euribor a setmana capitalitzat anualment més 200 punts bàsics.
 Perfil Inversor
 • Patrimonialista, FP va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc conservador / moderat, que busquen l'obtenció d'una rendibilitat amb independència de l'evolució dels mercats financers. Per això, estaran disposats a tolerar fluctuacions en el seu patrimoni derivades de la volatilitat dels mercats financers. No obstant això, atès que els objectius del Fons són la protecció del patrimoni, l'estabilitat del retorn i l'optimització de la inversió, la volatilitat anualitzada no serà, en situacions normals de mercat, superior al 6%.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS: Patrimonialista P.P.

  Veure Fitxa


Necessita més informació? Posi's en contacte amb nosaltres, de bon grat l'ajudarem.

CONTACTI AMB NOSALTRES
 

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada Fons d'Inversió on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productos i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.