MARSOT, SICAV

Política d'Inversió
MARSOT SICAV, manté una política d'inversió Global. Pot invertir en actius de Renda Variable, Renda Fixa d'emissors públics o privats de qualsevol país i sense predeterminació de percentatges d'inversió per a cada classe d'actiu podent ser la totalitat en qualsevol d'ells. Dins de la Renda Fixa, a més dels valors, s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en Entitats de Crèdit de la UE i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids. La Societat podrà invertir entre un 0% i un 100% del seu patrimoni en IIC financeres que siguin un actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al Grup de la Societat Gestora. Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i O.T.C amb finalitat de cobertura i inversió.
Perfil Risc
3
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
Valor Liquidatiu
0,7796 (28/05/2024)
ISIN
ES0178649002

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada SICAV en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Les SICAVs impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de SICAV, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de SICAV s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Les SICAVs poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.