HEXASTAR, SICAV

Política d'Inversió
La Sicav podrà invertir entre un 0% i un 100% del seu patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al mateix Grup de la Societat Gestora. La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través d'IICs, en actius de Renda Variable, Renda Fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació en quant als percentatges d'inversió en cada classe d'actiu podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d'ells. Dins de la Renda Fixa, a més dels valors, s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any a Entitats de Crèdit de la UE o dels Estats membres de la OCDE subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids. No existeix objectiu predeterminat ni límits màxim en el que es refereixi a la distribució d'actius per tipus d'emissor (públic o privat), ni per ràting d'emissió / emissor, ni duració, ni per capitalització borsari, ni per divisa, ni per sector econòmic, ni per països. Es podrà invertir en països emergents. L'exposició al risc de divisa pot assolir el 100% de l'exposició total. La Societat no té cap índex de referència a la seva gestió. Perfil de risc de la societat i del inversor: 7, en una escala del 1 al 7.
Perfil Risc
4
E. Dipositària
Caceis Bank Spain, S.A.
Valor Liquidatiu
1,3267 (28/05/2024)
ISIN
ES0144236033

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada SICAV en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Les SICAVs impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de SICAV, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de SICAV s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Les SICAVs poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.