GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Política d'Inversió
El 70% del patrimoni del Fons ha d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros. Podrà invertir fins a un 30% del seu patrimoni en altres valors de Renda Fixa de curta durada, negociats en un mercat secundari organitzat i que comptin amb una qualificació creditícia de com a mínim el que té el Regne d'Espanya, així com en dipòsits d'Entitats de Crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del Mercat Monetari que compleixin aquest requisit. Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió. La Durada mitjana de la cartera serà inferior a 12 mesos.
Categoria
Renda Fixa Euro
Perfil Risc
1
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
D. Llançament
16/11/2006
Valor Liquidatiu
1.384,0327 (29/05/2024)
Índex Ref.
Euribor a 1 semana
Divisa
EUR
ISIN
ES0140642036
Bloomberg
GAESFON SM
Liquiditat
Diària

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.