GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI

Política d'Inversió
El Fons inverteix en emissions de Deute Públic de països de la Zona Euro, principalment en valors nacionals sense perjudici que, conjunturalment, pugui realitzar una inversió en valors de Renda Fixa emesa per empreses privades amb un ràting creditici de com a mínim el que té el Regne d'Espanya, així com en menor mesura en valors de Renda Fixa denominats en moneda no euro (màxim 5%) emesos per Estats Sobirans. El Fons pot invertir també en Dipòsits en Entitats de Crèdit amb venciment inferior a 1 any. La Durada mitjana de la cartera serà com a màxim de 6 mesos.
Categoria
Renda Fixa Euro
Perfil Risc
1
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
D. Llançament
07/03/1996
Valor Liquidatiu
9,4405 (18/07/2024)
Índex Ref.
Euribor a 1 semana
Divisa
EUR
ISIN
ES0121776035
Bloomberg
CONSTAN SM
Liquiditat
Diària

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.