Altres Fons de Pensions

Connegui els Fons de Pensions als quals estan adscrits els Plans de Pensions. 

Altres Fons de Pensions

Connegui els Fons de Pensions als quals estan adscrits els Plans de Pensions. 

ALTRES FONS DE PENSIONS

Detall de la política d'inversió dels Fons de Pensions

Fons de Pensions de Renda Variable

 

 Estil de Gestió/Categoria

És un Fons de Pensions classificat en la categoria de renda variable.

 Política d'Inversió
 • El Fons inverteix en renda variable nacional i internacional la major part dels seus actius i la resta s'invertirà preferentment en mercats monetaris.
 • No existeixen límits màxims quant a la distribució d'actius per sectors econòmics. 
 • S'invertirà en aquells valors que ofereixin, segons l'opinió de l'empresa gestora, el millor perfil de rendibilitat-risc en un horitzó a mitjà i llarg termini.
 Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar el rendiment de l'índex Eurostoxx 50.
 Perfil Inversor
 • Guissona Bolsa FP, està adreçat a inversors amb un perfil de risc alt, que plantegin la seva inversió a llarg termini i que pretenen optimitzar la rendibilitat. És un Fons exposat a un alt grau de volatilitat, atesa la seva orientació a la renda variable i, per tant, pot meritar rendibilitats negatives en determinats períodes de temps.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS:  Guissona Bolsa, P.P.
 
Veure Fitxa del Pla

Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta

 

 Estil de Gestió/Categoria

És un Fons de Pensions de renda Fixa Mixta.

 Política d'Inversió
 • El Fons invertirà en valors de renda fixa i de renda variable nacional o internacional, d'emissors públics o privats de països que pertanyen a l'OCDE, admesos a negociació en mercats organitzats.
 • L'exposició a la renda variable serà com a màxim del 15% i d'emissors de la Zona euro. No existeixen límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per tipus d'emissor (públic o privat), ni per ràting d'emissió/emissor, ni durada, ni per capitalització borsària, ni per sector econòmic.
 • La durada mitjana de la cartera de valors de renda fixa serà inferior a 5 anys.
 • No existirà risc divisa, atès que totes les inversions seran en la divisa euro.
 Objectiu de Rendibitlitat 
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar els rendiments del Mercat Monetari a  la setmana.
 Perfil Inversor
 • És ideal per a perfils d'inversors molt conservadors que no desitgin grans sobresalts i volatilitats en els resultats diaris i per tant, amb poca tolerància al risc.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONSAgropecuaria de Guissona, P.P.

  Veure Fitxa del Pla

Fons de Pensions de Renda Variable

 

 Estil de Gestió/Categoria

És un Fons de pensions classificat en la categoria de renda variable.

 Política d'Inversió
 • El Fons té com a vocació invertir en renda variable internacional fins al 100% del seu patrimoni. L'objectiu d'inversió és l'obtenció d'una alta rendibilitat a llarg termini invertint prioritàriament en IIC, majoritàriament fons indexats o ETF de baix cost, amb l'objectiu de cobrir les diferents àrees geogràfiques mundials. 
 Objetiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu obtenir la màxima rendibilitat a llarg termini lligada als índexs en els quals inverteixi.
 Perfil Inversor
 • Aquest fons va dirigit a inversors amb un perfil decidit, que accepten altes oscil·lacions en les rendibilitats anuals que pot provocar la volatilitat dels mercats en general i de la renda variable en particular, per tal d'obtenir altes rendibilitats anualitzades a llarg termini.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS: INBESTME Renta Variable, P.P. 

  Veure Fitxa del Pla

Fons de Pensions Global

 

 Estil de Gestió/Categoria

És un Fons de pensions classificat dins la categoria de renda variable global.

 Política d'Inversió
 • El Fons de Pensions inverteix majoritàriament el seu patrimoni a través d'IIC nacionals i estrangeres tradicionals, amb un percentatge superior al 50%, en IIC de renda fixa, renda variable, divises i actius de mercat monetari, i en IIC de gestió alternativa, i pot prendre addicionalment posicions en actius monetaris de forma directa.
 Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té un objectiu de rendibilitat no garantida que se situa al voltant del 9.0% anual i una limitació no garantida (amb un 95% de probabilitat) de no incórrer en oscil·lacions negatives superiors al 10% en un any ni al 20% de forma acumulada, amb observacions mensuals.
 • La volatilitat anualitzada se situarà entre el 9% i el 14%, amb un objectiu mitjà de volatilitat anualitzada de l'11.2%, amb l'observació de 60 dades mensuals.
 Perfil Inversor
 • Aquest fons va dirigit a inversors amb un perfil decidit, que accepten altes oscil·lacions en les rendibilitats anuals que pot provocar la volatilitat dels mercats en general i de la renda variable en particular, per tal d'obtenir altes rendibilitats anualitzades a llarg termini.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS: 3 PiR Director, P.P.

  Veure Fitxa del Pla

Fons de Pensions Global

 

 Estil de Gestió/Categoria

És un Fons de pensions classificat dins la categoria de Renda Variable Global.

 Política d'Inversió
 • El Fons podrà invertir entre el 0% i 100% de l'exposició total, tant en actius de renda variable com en actius de renda Fixa, incloent-hi dipòsits a la vista i instruments de mercat monetari, d'Emissors públics o privats de països que pertanyen a l'OCDE.
 • L'exposició al risc de divisa podrà arribar al 100% del patrimoni.
 • El fons podrà invertir en actius de mercats emergents.
 Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar el rendiment de l'índex compost per un 50% MSCI World Index + 50% Eonia
 Perfil Inversor
 • El fons va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc conservador/moderat.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS: BSG PROMETEO, P.P.

  Veure Fitxa del Pla


Necessita més informació? Posi's en contacte amb nosaltres, de bon grat l'ajudarem.

CONTACTI AMB NOSALTRES
 

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques analitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda al web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal ni de cap altra mena i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l’usuari a operacions inadequades en posar a la seva disposició serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en absolut els resultats futurs.